بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار

حالىق تورابى>>مادەنيەت

دارابوز اقىن ەركىن ءىلياس ۇلىنىڭ شىعارماشىلىق تالقى جينالىسىنا حاتكەرلىك كورمە ءسان قوستى

    ايدىن مولداحىمەت ۇلى

2015.08.05 14:41    

 سۇيەمىن توبە- تومپەش ادىرىمدى،

 مۇمكىن سودان تابارسىڭ قابىرىمدى.

 تيەكسىز تىلگە تىنىم بەرمەي جۇرگەن،

 مەن ولگەندە كورەدى قادىرىمدى.

 -دەپ جىرلاعان ۇلىڭگىردىڭ ەركە اقىنى ەركىنءىلياس ۇلىن كورىپكەلى بار اقىن با دەپ قالاسىز. تىرىسىندە ءبىر-ءبىرىن كورە الماي كۇندەستىگى باسىم تىرشىلىكتە اينالاسىندارعا بۇل ولەڭ وي سالارى انىق.

 التىن التايدىڭ ماقتانىشى، بۋرىلتوعايدىڭ توبەسىنە كوتەرگەن وت ءتىلدى ەركىن اقىننىڭ ارامىزدان كەتكەنىنە دە مىنە 3جىل بولعاندا تۋعان حالقى اقىندى ساعىنا ەسكە الدى. بۇل رەتكى قيمىل بۋرىلتوعاي اۋداندىق حالىق ۇكىمەتى، بۋرىلتوعاي اۋداندىق مادەنيەت - دەنەتاربيە- راديو – كينو - تەلەۆيزيا مەكەمەسى جانە قاراماعاي قالاشىقتىق حالىق ۇكىمەتىنىڭ قولداۋىندا ءوتتى. شىلدەنىڭ 26-كۇنى تاڭەرتەڭ اقىننىڭ تۋعان اۋىلى قاراماعاي قالاشىعىندا ەركىن اقىندى ەسكە الۋ تالقى جينالىسى باستالدى. اقىنداردىڭ مەكەنى قاراماعاي قالاشىعىنا اۆتونوميالى رايوندىق فولكلورشىلار قوعامىنىڭ زەرتتەۋشىسى بەكسۇلتان كاسەي ۇلى << اقىندار ايتىس اۋىلى>> دەگەن ماڭدايشىلىقتى بۋرىلتوعاي اۋدانىنىڭ اكىمى سەرىك قابىكەن ۇلىنا ۇسىندى. رايونىمىزدىڭ جەر-جەرىنەن كەلگەن اقىن-جازۋشىلار، زەرتتەۋشىلەر، حاتكەرلەر جانە اقىننىڭ تۋىس- تۋعاندارى <<قاراماعاي قالاشىقتىق ۇلتتار ىنتىماعى تاربيە بازاسىن>>، <<قاراماعاي قالاشىقتىق اقىندار ايتىس كورگىزبەسىن>>، <<ەركىن اقىننىڭ جاقۇت جىرلارى جانە قوعامنىڭ ورنىقتىلىعىن، ۇلتتاردىڭ ۇلى ىنتىماعىن قورعاۋ تاقىرىبىنداعى حاتكەرلىك كورگىزبەسى>> زالىن كوزدەن كەشىردى جانە ۇلتتار ىنتىماعىن جىرلاعان كوركەم سۋرەتتەر مەن ەركىن اقىننىڭ ولەڭدەرىن سان ۇلگىدە ايشىقتاپ كوركەمدەگەن حاتكەرلەردىڭ ونەرلەرىن جوعارى باعالادى. حاتكەرلەر ەركىن اقىننىڭ ولەڭدەرىن تاعى ءبىر قىرىنان تانىتتى. قاراماعاي قالاشىعىنىڭ ورتالىق الاڭىنا ەركىن اقىننىڭ ءمۇسىنىن تۇرعىزىپ، اقىنعا دەگەن ىستىق ىقىلاسىن ءبىلدىردى.

 بۇل جينالىستى ۇيىمداستىرۋعا ۇلكەن قولداۋ كورسەتكەن بۋرىلتوعاي اۋدانىنىڭ ورىنباسار شۋجيى، اۋدان اكىمى سەرىك قابىكەن ۇلى ۇلتىمىز اراسىندا بوياۋى وشكىندەپ بارا جاتقان حاتكەرلىك ونەرىمىزدىڭ مۇراگەرى بولعان حاتكەرلەرگە ريزاشىلىعىنءبىلدىرىپ، ەڭبەكتەرىن جوعارى باعالادى ءارى ەلىمىز قازاقتارىنىڭ اراسىندا تۇڭعىش رەت ايتىسپەن بىرگە، قازاق حاتكەرلىگىن قوسا وتكىزگەن بۋرىلتوعاي اۋدانى قاراماعاي قالاشىعى بولدى. مۇنى كورەگەن باسشىنىڭ ۇيىمداستىرۋىندا رۋحاني بايلىعىمىزدىڭ مايەگى بولعان حاتكەرلىك ونەرگە دەگەن ۇلكەن قۇرمەت دەپ بىلدىك.

 رايونىمىزدىڭ جەر-جەرىنەن كەلگەن حاتكەرلەر،ءار سالا، ءار كاسىپتىڭ ماماندارى، مەيلى قاي كاسىپتە بولسا دا حاتكەرلىك ونەرىندە ءوز ۇلەستەرىن قوسىپ كەلە جاتقان شەبەرلەر، قۇلجا قالاسىنان كەلگەن ەلىمىز ءىشى- سىرتىنا تانىمال سۋرەتشى، اعا حاتكەر ءابدىماجيت ەرتۋعان ۇلى، باركولدەن كەلگەن تانىمالى حاتكەر ۋاليءابۋتالىپ ۇلى، فۋكاڭ قالاسىنان كەلگەن حاتكەر ادالبەك اقمادي، كۇيتۇن قالاسىنان شارج ونەرىنىڭ مامانى، تانىمالى جۋرناليست، حاتكەر، باسپاگەر نۇرحات اكران ۇلى، بۋرىلتوعاي اۋدانىنان تاسقىن ارالبەك ۇلى، اسقار داستان ۇلى، داۋلەت تۇرسىنقان ۇلى،ءمانيرا جىلقايدار قىزى، التاي قالاسىنان اسان اۋعانباي ۇلى، كۇلاش سادىق قىزى، ءدوربىلجىن اۋدانىنان ءادىلجان مىرزاحىمەت ۇلى، جەمەنەي اۋدانىنان ەرعالي زامانباي ۇلى، موري اۋدانىنان نۇرجان ماحمەت ۇلى، شيحۋ قالاسىنان بەرىك ەرمىرزايەۆ، ماناس اۋدانىنان سەرىك ساعيدوللا ۇلى، تەكەس اۋدانىنان كەلگەن حاتكەر نۇرتاي تىلەۋقابىل ۇلى، قۇلجا قالاسىنان كەلگەن حاتكەر ايدىن مولداحىمەت ۇلى جۇپبايەۆ قاتىناستى.

 اۋدان اكىمى سەرىك قابىكەن ۇلىمەن قالاشىق باستىعى اقيقات شادەن ۇلى بۇل رەتكى اقىندى ەسكە الۋ تالقى جينالىسىمەن قاتار قازاق حاتكەرلەرىنىڭ باسىن قوسقان ءساليقالى كەزدەسۋگە ۇلكەن ەڭبەك كورسەتتى ءارى حاتكەرلەردى ارنايى ورنالاستىرىپ اۋدان اكىمى تىكەلەي ورنالاستىرۋ جاساپ قاربالاستىعىنا قاراماي، حاتكەرلەرمەن تاڭەرتەڭگى استا بىرگە بولىپ، شىن ىقىلاستى تۇردە اڭگىمەلەسىپ، بۇدان بىلاي ءار دارەجەلى ايتىستارعا قوسا قازاق حاتكەرلىك كورگىزبەسىن وتكىزۋ كەرەكتىگىن العا قويدى.

 بۇل قازاق حاتكەرلەرىنە ۇلكەن جەبەۋ بولدى. ەكى كۇنگە جالعاسقان حاتكەرلىك كورمەسى اقىنىنىڭ تۋعان اۋىلىندا باستالىپ ونداعى كورەرمەننىڭ كوز مەيىرىن قاندىردى.27-كۇنگى اۋداندىق جاستار-ورەندەر مادەنيەت قيمىل ورتالىعىنداعى زالعا قازاق حاتكەرلەرىنىڭ سۇبەلى تۋىندىلارى قويىلىپ، بۋرىلتوعاي حالقى مەن سيلى قوناقتاردىڭ كوز مەيىرىن قاندىرىپ، جازۋشىلار مەن مامانداردىڭ جوعارى باعاسىن الدى.

 حاتكەرلەر 27-كۇنى تۇستەن بۇرىن اقىننىڭ ولەڭدەرىمەن قوسا دانالىق سوزدەرىن ناق مايداندا جازىپ، ساۋعا رەتىندە كەلگەن كورەرمەندەرگە تارتۋ ەتتى ءارى كورمە ورتالىعىنا ءوز تۋىندىلارىن ۇسىنىپ، ەركىن اقىنعا دەگەن وسكەلەڭ قۇرمەتىن ءبىلدىردى. بۇل رەتكى قازاق حاتكەرلىك كورمەسىندەگى جازۋلار بۇدان بۇرىنعى كورمەدەگى جازۋلارمەن سالىستىرعاندا كوركەم، ەمىلە ەرەجەسىمەن زاڭدىلىقتارىنا ۇيلەسكەن، ورەسى بيىك كورمە بولدى. 2 كۇندىك كورمە حاتكەرلەر ءۇشىن،ءوزارا تاجىريبە الماستىرۋ، ءوزارا ۇيرەنۋ جاقتارىندا تاپتىرماس وراي بولدى. كەلگەن سيلى قوناقتارمەن حاتكەرلەرگە ەركىن اقىننىڭ 4 تومدىق كىتابىمەن قوسا كەسكىن تاسپاسىن جانە سيلىق قاعازىن ۇسىندى.

 كەلۋ قاينارى: «ىلە گازەتى» - ىلە اقپارات تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى
وقىرمان نازارىنا
نازار سالا كەتەرسىز
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.