بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>دەنە تاربيە

جاپونيا كومانداسى تاباندىلىعىنىڭ ارقاسىندا سەنەگال كومانداسىمەن تەڭ ءتۇستى

قازىرشە گرۋپپالىق ەسەپتە ءبىرىنشى ورىندا تۇر

2018.06.25 13:40   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  شينحۋا اگەنتتىگى، 24 – ماۋسىم، ەكاتەرينبۋرگ. رەسەيدە ءوتىپ جاتقان الەم چەمپيوناتىنىڭ ءبىرىنشى اينالىمداعى جارىسىندا بىردەي جەڭىسكە جەتكەن جاپونيا كومانداسى مەن سەنەگال كومانداسى 24 – ماۋسىمدا كەزدەستى، جاپونيا كومانداسى جارىستا ەكى رەت ارتتا قالسا دا، قايسارلىعى مەن تاباندىلىعىنىڭ ارقاسىندا ەڭ سوڭىندا 2 : 2 ۇپايمەن تەڭ ءتۇستى، جاپونيا كومانداسى سارى ءتۇستى ەسكەرتۋ كارتاسىن ءبىرشاما از العاندىقتان، قازىرشە گرۋپپالىق ەسەپتە ءبىرىنشى ورىندا تۇر.


  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت