بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار

حالىق تورابى>>ورتالىقتىڭ ءۇنى

جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى مەملەكەتتىك 18-قۇرىلتايىنىڭ ءتورالقالار ەسىمدىگى

2012.11.08 14:34     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 (18-قۇرىلتايدىڭ ۇقىق بەرۋىمەن تاراتىلدى) جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى مەملەكەتتىك 18-قۇرىلتايىنىڭ ءتورالقالار ەسىمدىگى

 جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى مەملەكەتتىك 18-قۇرىلتايىنىڭ ءتورالقالار ەسىمدىگى

 (247 ادام)

 ( فاميليالارىنىڭ سىزىق ءتارتىبى بويىنشا ءتىزىلدى)

 يۇي گۋاڭجوۋ، ۋان لي، شي جينپيڭ، ما ۋىن (ايەل)، ما كاي، ما بياۋ (جۋاڭزۋ)، ما شيڭرۇي، ۋاڭ گاڭ، ۋاڭ شيا (ايەل)، ۋاڭ مين، ۋاڭ يۇڭ، ۋاڭ چىن، ۋاڭ ي، ۋاڭ سانيۇن، ۋاڭ ۋانبين، ۋاڭ يۇيپۋ، ۋاڭ جىڭۋىي (حۇيزۋ)، ۋاڭ دۇڭميڭ، ۋاڭ لىچۋان، ۋاڭ گۋاڭيا، ۋاڭ ۋىيگۋاڭ، ۋاڭ جاۋگو، ۋاڭ جىگاڭ، ۋاڭ چيشان، ۋاڭ حۋنيڭ، ۋاڭ يلين، ۋاڭ جيانۋىي، ۋاڭ شىڭجۇن، ۋاڭ حۇڭجاڭ، ۋاڭ شياۋچۋ، ۋاڭ جيارۇي، جى شۋپيڭ، يۋ چۋان، چى جۇن، ۋ يۇنچيمۇك (ايەل، موڭعۇل)، يىن ۋىيمين، باتىر (موڭعۇل)، دىڭ پۋفاڭ، دىڭ چياندۇي (نۋزۋ)، لۋ جانگۇڭ، تيان شيۋسى، باي جيە (ايەل)، باي ليچىن (حۇيزۋ)، بايماچىلين (تيبەت)، باي جىجيان، باي چۇنلي (مانزۋ)، ليڭ جيحۋا، سىمايىل تىلەبالدى (ۇيعۇر)، جي بيڭشۋان، حۇي لياڭيۇي (حۇيزۋ)، جۋ شياۋدان، جۋ جىشين، جۋ شانلۋ، جۋ فۋشي، جۋ رۇڭجي، تن باتىر (موڭعۇل)، چياۋ شى، حۋا جيانمين، چۋان جىجۋ (چاۋشيان)، جۋاڭ شىحۋا، ليۋ چي، ليۋ پىڭ، ليۋ يۇنشان، ليۋ ياجوۋ، ليۋ ياندۇڭ (ايەل)، ليۋ چيباۋ، ليۋ شياۋجياڭ، ليۋ جيا-ي، ليۋ فۋليان، جياڭ زىمين، شۇي داجى، شۇي چيلياڭ، شۇي ياۋيۋان، سۇن چين، سۇن حۋايشان، سۇن چۇنلان (ايەل)، سۇن چىڭساي، سۇن سىجيڭ، سۇن جياجىڭ، سۋ رۇڭ، سۋ يران، دۋ چيڭلين، دۋ حىڭيان، لي ۋىي، لي پىڭ، لي جاڭساي، لي چاڭچۇن، لي سۇڭجۇن، لي دۇڭشىڭ، لي ليگو، لي جاۋجو (جۋاڭزۋ)، لي كىچياڭ، لي لانچيڭ، لي جينحۋا، لي جيانحۋا، لي جيانگو، لي حايفىڭ (ايەل)، لي جيناي، لي حۇڭجۇڭ، لي جيڭتيان (مانزۋ)، لي رۇيحۋان، لي يۋانچاۋ، ياڭ جيڭ (موڭعۇل)، ياڭ چۋانتاڭ، ياڭ دۇڭلياڭ، ياڭ جيەچى، ياڭ حۋاننيڭ، شياۋ گاڭ، شياۋ جيە، ۋ باڭگو، ۋ گۋانجىڭ، ۋ شىڭلي، ۋ اييىڭ (ايەل)، ۋ شينشيۇڭ، حى يۇڭ، حى شياڭمىي، حى يتيڭ، لىڭ رۇڭ، ۋاڭ ياڭ، ۋاڭ يۇڭچيڭ، شىن يۋەيۋە (ايەل)، شىن دى-يۇڭ، سۇڭ پيڭ، سۇڭ داحان، سۇڭ شيۋيان (ايەل)، جاڭ پيڭ، جاڭ ياڭ، جاڭ ماۋ، جاڭ يۇڭ، جاڭ ي، جاڭ يۋشيا، جاڭ چيڭلي، جاڭ گوچيڭ، جاڭ باۋشۇن، جاڭ چۇنشيان، جاڭ ياننۇڭ، جاڭ گاۋلي، جاڭ حايياڭ، جاڭ حايدي (ايەل)، جاڭ رۇيمين، جاڭ يجيۇڭ، جاڭ دىجياڭ، لۋ حاۋ، ابىلەت ابدرەشيت (ۇيعۇر)، چىن يۋان، چىن شي، چىن لىي، چىن جىلي (ايەل)، چىن چۋانگو، چىن ىييۇي، چىن كۇييۋان، چىن بيڭدى، چىن دىميڭ، نۇر باكىر (ۇيعۇر)، مياۋ ۋىي، فان چاڭلۇڭ، لين جۇن، لين زوميڭ، وۋياڭ سۇڭ، شاڭ فۋلين، لو گان، لو جىجۇن، لو باۋميڭ، جوۋ جي، جوۋ چياڭ، جوۋ شياۋچۋان، جوۋ بىنشۇن، جوۋ شىڭشيان، جوۋ يۇڭكاڭ، جوۋ بوحۋا، جىڭ ۋانتۇڭ، فاڭ فىڭحۇي، مىڭ شۋەنۇڭ، مىڭ جيانجۋ، شياڭ جۇنبو، جاۋ شى (ايەل)، جاۋ لىجي، جاۋ كىشى، جاۋ كىجى، جاۋ حۇڭبو، جاۋ حۇڭجۋ، جاۋ شيانگىڭ، حۋ ۋىنميڭ، حۋ حىپيڭ، حۋ زىجۇن (ايەل)، حۋ چۇنحۋا، حۋ جينتاۋ، ليۋ بينجيە، يۇي جىڭشىڭ، جياڭ ۋىيشين، جياڭ يكاڭ، جياڭ جيانچيڭ، حى گوچياڭ، چين گۋاڭرۇڭ، يۋان چۇنچيڭ، يۋان گۇيرىن، گىڭ حۇيچاڭ، نيە ۋىيگو، لي جانشۋ، جيا دۇڭلياڭ، جيا چيڭلين، چيان يۇنلۋ، تيە نيڭ (ايەل)، شۇي سايحوۋ، شۇي لىجياڭ، شۇي جيان-ي، شۇي شاۋشى، گو شىڭكۇن، گو بوشيۇڭ، گو ميڭ-ي، گو جينلۇڭ، گو شۋچيڭ، حۋاڭ شيڭگو، حۋاڭ چيفان، ساۋ جيانميڭ، شىڭ گۋاڭزۋ، چاڭ ۋانچۋان، ى جيڭپيڭ، لياڭ گۋاڭليە، لياڭ گوياڭ، ۋىي جيانشيڭ، پىڭ چيڭحۋا، جياڭ جيەمين، جياڭ چاۋلياڭ، حان جىڭ، حان چاڭفۋ، جياۋ رويۇي، زىڭ چيڭحۇڭ، ۋىن جياباۋ، شيە فۋجان، شيە شۇيرىن، چياڭ ۋىي، لوۋ جي-ۋىي، لۋ يۇڭشياڭ، جيڭ جىيۋان، چۋ يمين، ساي ۋ، ساي يىڭتيڭ، ساي پۋچاۋ، لو شۋگاڭ، لياۋ حۇي، لياۋ شيلۇڭ، شيۇڭ چۇنلي، شۋە يىڭ (ايەل)، داي بيڭگو (تۋجيا)، داي شياڭلۇڭ، ۋىي لياڭ

 (ورتالىق ۇلتتار اۋدارما مەكەمەسى اۋدارعان)

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.