بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>ورتالىقتىڭ ءۇنى

شي جينپيڭ گانسۋعا بارىپ ءار ۇلت كادر-بۇقاراسىنان حال سۇرادى

2013.02.06 15:14  

    كەلۋ قاينارى: ورتالىق تەلەۆيزيا تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت

  • شابوندوز: سۇڭعىلا تولقىن قىزى