بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>ورتالىقتىڭ ءۇنى

ءتوراعا شي جينپيڭ روسسيانىڭ حانزۋ ءتىلى ماماندارىمەن، حانزۋ ءتىلىن ۇيرەنەتىن وقۋشىلارمەن جانە احبارات قۇرالدارىنىڭ ۋاكىلدەرىمەن كەزدەستى

2013.03.25 15:48  

    كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت