بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>ورتالىقتىڭ ءۇنى

شي جينپيڭ: بايىپتى بولىپ، قىزمەتتى جاپادان قورىقپاي تىڭعىلىقتى ىستەۋ كەرەك

2013.11.28 13:27   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  شينحۋا تورابىنىڭ 27 – قاراشادا بەيجيڭنەن بەرگەن حابارى. شينحۋا اگەنتتىگى «شينحۋا شولۋى» ميكرو بلوگىنىڭ حابارىنا قاراعاندا، شي جينپيڭ 26 – قاراشادا حىزى قالاسىندا اڭگىمە ءماجىلىسىن وتكىزىپ، حىزى قالاسىنىڭ جانە ءارقايسى اۋدانداردىڭ نەگىزگى جاۋاپتىلارىمەن اڭگىمەدە بولدى. ول ءبىر جوبا نوبايلانعاننان كەيىن، ونى كەزەك بويىنشا تىندىرىپ ىستەۋ كەرەك دەدى. بۇرىن تۇراقتانعان ىستەردى، دۇرىس بولعاندارىن جالعاستىرۋعا تاباندى بولۋ كەرەك، ارينە تانىمنىڭ تەرەڭدەۋىنە ساي بۇرىستارىن، جان – جاقتىلى پىسىپ جەتىلمەگەندەرىن داۋىرمەن بىرگە كەمەلدەندىرىپ وتىرۋ كەرەك. مۇندا ماڭىزدىسى بايىپتى بولىپ، قىزمەتتى جاپادان قورىقپاي تىڭعىلىقتى ىستەۋ ءتيىس.

  (ورتالىق ۇلتتار اۋدارما مەكەمەسى اۋدارعان)

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت