بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>ورتالىقتىڭ ءۇنى

ۇرىمجىدە اپتا سوڭىندا قالىڭ قار جاۋادى

اۋا تەمپەراتۋراسى ℃6 اينالاسىندا تومەندەيدى

2016.12.23 14:00   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 23 – جەلتوقسان، بەيجيڭ. ءتاڭىرتاۋ تورابىنىڭ حابارلاۋىنشا، ءۇرىمجى قالالىق اۋا رايى ستانسياسىنىڭ بولجامىنا قاراعاندا، 24 – جەلتوقساندا ءۇرىمجى قالاسىندا قالىڭ قار جاۋادى، ءارقايسى وڭىرلەردە اۋا تەمپەراتۋراسى ℃6 اينالاسىندا تومەندەيدى.

  ءۇرىمجى قالالىق اۋا رايى ستانسياسىنىڭ باستىعى ۋاڭ جياننىڭ ايتۋىنشا، سىبەريادان ويىسقان سۋىق اعىستىڭ ىقپال ەتۋىمەن، شامامەن 24 – جەلتوقساندا ءۇرىمجى قالا رايونى مەن ميدۇڭ رايونىندا قالىڭ قار جاۋادى، وڭتۇستىك قالا ماڭى مەن تاۋلى وڭىرلەردە ورتاشا جانە قالىڭ قار جاۋادى، جوعارىداعى وڭىرلەردە باتىس سولتۇستىكتەن 4 ~ 5 بال جەل سوعادى.

  ۋاڭ جيان: وسى رەتكى سۋىق اعىستىڭ ىقپال ەتۋىندە، ءۇرىمجى قالاسىندا اۋا تەمپەراتۋراسى ℃6 اينالاسىندا تومەندەيدى.، 25 – جەلتوقساندا قالا رايونى مەن ميدۇڭ رايونىندا ەڭ تومەنگى اۋا تەمپەراتۋراسى ℃14- ~ 16- بولادى، دابانچىڭ، تۇستىك قالا ماڭى جانە نانسان تاۋلى وڭىرلەرىندە اۋا تەمپەراتۋراسى ℃18- ~ 20- بولادى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت