بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    

حالىق تورابى>>ورتالىقتىڭ ءۇنى

جۇڭگو حالىق ساياسي كەڭەس مەملەكەتتىك 13 - كەزەكتى كوميتەتى 1 - ءماجىلىسى ءتوراعالار القاسىنىڭ، ءتوراعالار القاسى جيىنىن باسقارۋشىنىڭ جانە باس حاتشىنىڭ ەسىمدىگى

(ساياسي كەڭەس مەملەكەتتىك 13 - كەزەكتى كوميتەتى 1 - ءماجىلىسىنىڭ دايىندىق جيىنىندا 2018 - جىلى 3 - ايدىڭ 2 - كۇنى ماقۇلداندى)

2018.03.04 13:37     كەلۋ قاينارى : شينجياڭ گازەتى

 ءبىرىنشى، ءتوراعالار القاسى (325 ادام، فاميليا سىزىق سانى بويىنشا ءتىزىلدى)

 يۇي گۋاڭجوۋ، يۇي ۋىنميڭ، يۇي گىشىڭ، ۋان گاڭ (جۇڭگو ادىلەت پارتياسىنان)، ۋان جيانمين، ما بياۋ (جۋاڭزۋ)، ما جىڭچي، ما يوۋلي، ما جىۋي (مانزۋ)، ما يىڭلين، ماعاۋ سەيتقامزا ۇلى (قازاق)، ۋاڭ حۇڭ (ايەل، مانزۋ)، ۋاڭ چىن، ۋاڭ شيا (ايەل)، ۋاڭ شيۋان (ايەل)، ۋاڭ جيان، ۋاڭ رۇي، ۋاڭ لۋ، ۋاڭ تيانگى، ۋاڭ شاۋجۇن، ۋاڭ جىڭۋي (حۇيزۋ)، ۋاڭ جىڭرۇڭ، ۋاڭ گۋاڭچيان، ۋاڭ ۋيگۋاڭ، ۋاڭ حۇيشىڭ، ۋاڭ شوۋجۇن، ۋاڭ زو - ان، ۋاڭ لينشۇي، ۋاڭ چاڭشۇن، ۋاڭ شۋەديان، ۋاڭ مەيشياڭ، ۋاڭ رۇلين، جى جيانحۋا، جى شۋپيڭ، نيۋ رۋجي، حۋ سىشى، يىن ۋيمين، باتىر (موڭعۇل)، گان لين (ايەل)، شى بي، شى ايجۇڭ، لۋ چۇن، لۋ كى، لۋ شياۋگۋاڭ (مانزۋ)، لۋ جانگۇڭ، يە چيڭ، يە شياۋگاڭ، تيان حۇيگۋاڭ (ايەل)، باي گىڭشىڭ (ناشي)، يىن حۇڭ (ايەل)، فىڭ گۇڭ، لان يۇنشىڭ، نيڭ گاۋنيڭ، بيان فاجي، داجيۋ مۋجيا (يزۋ)، بي جيڭجيڭ، چۇي فىڭحۇڭ، لۇي جۇڭمەي (ايەل)، جۋ شياۋدان، جۋ يۇڭشين، چۋان جىجۋ (چاۋشيان)، ليۋ ۋي (بەيجيڭ)، ليۋ شۇي، ليۋ حىڭ، ليۋ چاڭلى، ليۋ دۇڭشىڭ، ليۋ چيباۋ، ليۋ جوميڭ، ليۋ جۇڭفان، ليۋ شياۋجۋاڭ، ليۋ جياچياڭ، ليۋ شينلى (موڭعۇل)، لۋ شينچىڭ، ليۋ فۋليان، ليۋ مۋرىن، چي چىڭشي، يان شياۋپەي (ايەل)، يۇي رۇسۇڭ، شۇي جۇڭزى، شۇي جيڭجۇن، شۇي رۇڭماۋ، شۇي جيانكاڭ، شۇي جيايىن، سۇن چيان، سۇن دۇڭشىڭ، سۇن جىجۇن، سۇن سىجيڭ، سۋ حۇي (ايەل)، دۋ ۋي، لي ۋي، لي ۋي، لي بين (ايەل)، لي داڭ (ايەل)، لي شاۋپيڭ، لي شىجيە، لي لۇڭشي (چاۋشيان)، لي دۇڭيۇي (ايەل)، لي گۋاڭفۋ، لي حۋادۇڭ، لي جوبين، لي حىپيڭ، لي جينزاۋ، لي پىڭدى، لي زىجۇي، لي باۋدۇڭ، لي چيانگۋاڭ (موڭعۇل)، لي شياۋ - ان، لي شياۋفىڭ، لي جياجيە، لي حۇيدۇڭ (حۇيزۋ)، لي جىيۇڭ، لي داۋكۇي، ياڭ ۋي، ياڭ جيان (تايۋان دەموكراتيالىق اۆتونوميا وداعىنان)، ياڭ شيۇڭ، ياڭ فاميڭ (حۇيزۋ)، ياڭ ۋيمين، ياڭ چۋانتاڭ، ياڭ ميڭشىڭ، ياڭ باۋجيان (بايزۋ)، ياڭ ۋيگاڭ، ياڭ فۋشىڭ (حاني)، ليان جيەدى، ۋ گاڭ (جۇڭگو دەموكراتيالىق وداعىنان)، ۋ گاڭ (ارنايى ۇسىنىس ەتىلگەن)، ۋ جيڭ (ايەل)، ۋ ۋيشان، ۋ ۋيرىن، ۋ جىميڭ (جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسىنان)، ۋ لياڭحاۋ، ۋ گوحۋا (ايەل)، ۋ گوجىن، ۋ چاڭدى، ۋ شياۋچيڭ (مانزۋ)، حى لي (جۇڭگو دەموكراتيالىق وداعىنان)، حى ۋي، حى ليفىڭ، حى جىمين، حى باۋشياڭ، حى جۋگو، حى حوۋحۋا، يۇي گوچۇن، گۋ جىنچۇن، ۋاڭ ياڭ، ۋاڭ يۇڭچيڭ، شىن جۇڭياڭ، شىن دىيۇڭ، سۇڭ حاي (مانزۋ)، سۇڭ داحان، سۇڭ جيرۇڭ (ايەل)، جاڭ فان، جاڭ ماۋ، جاڭ جيە، جاڭ يۇڭ، جاڭ چين، جاڭ دافاڭ، جاڭ شاۋكاڭ، جاڭ ياجۇڭ، جاڭ چيڭلي، جاڭ شينكاي، جاڭ شوۋجى، جاڭ لايبين، جاڭ ليانچي، جاڭ يۇيدۇڭ، جاڭ زىشي، جاڭ باۋشۇن، جاڭ تاۋلين، جاڭ ىندي، جاڭ حايدي (ايەل)، جاڭ شۋەچياۋ، جاڭ داۋحۇڭ، جاڭ يجيۇڭ، جاڭ جىنيۇي، لۋ گۇيحۋا، لۋ فۋ - ىن، ادىلجان اجىكەرىم (ۇيعۇر)، اپەي. جينيۋان (زاڭزۋ)، چىن فاڭ، چىن لەي، چىن چۇن، چىن چي، چىن شىجۇي، چىنفىڭ فۋجىن (ايەل)، چىن يۇڭچۋان، چىن زايفاڭ، چىن رۇڭشۋ، چىن شياۋگۋاڭ، شاۋ حۇڭ، ۋ شيانحۋا، لين ان (ليزۋ)، لين جيانيۋە، لين شۋ - ي (ايەل)، لين ي - فۋ، وۋياڭ ميڭگاۋ، وۋياڭ زىحۋا، شاڭ شۇن - ۋ، شاڭ فۋلين، لو جىجۇن، پابالا . گىلەلاڭجيە (زاڭزۋ)، پاسۇڭليە لۇڭجۋاڭمىڭ (دايزۋ)، جوۋ ران، جوۋ حانمين، جوۋان دايۋان، جوۋ جۇڭحى، جوۋ شۋچۇن، جوۋ زۇ - ي، جوۋ جيانمين، جوۋ مۋبيڭ، جىڭ لانسۇن، جىڭ يۇڭفەي، جىڭ جيانباڭ، جىڭ جيانمين، جىڭ يۋەۋىن، شۋە چىڭ، فاڭ شيڭياۋ، فاڭ جيانگو، جاۋ ۋىن (ايەل)، جاۋ دۇڭحۋا (ايەل)، جاۋ يۇيسىن، جاۋ جىنشيان، جاۋ جياجۇن، حاۋ يۋان، حۋ گاڭ، حۋ سى - ي، حۋ گوجىن (ايەل، دۇڭزۋ)، حۋ ديڭشۇي، حۋ شياۋليان (ايەل)، نان سۇنحۇي، شيۋ فۋجين، حوۋ حىحۋا، راۋ زىحى، جياڭ داميڭ، جياڭ جيانچۋ، حۇڭ جيەشۇي، حۇڭ حۇيمين، ياۋ ايشيڭ، حى مين (ايەل)، چين ۋيجياڭ، چين بويۇڭ (ايەل)، جۋكاڭ. تۋدىڭكجۋ (زاڭزۋ)، بانچان ەردەني. چۋەجيبۋ (زاڭزۋ)، يۋان ياشياڭ، يۋان گۇيرىن، گىڭ حۇيچاڭ، نيە ۋيگو، جيا نان (ايەل)، جيا چيڭگو، شيا تاۋ، شيا باۋلۇڭ، چيان كىميڭ، شۇي پيڭ، شۇي شياۋ، شۇي تاۋ، شۇي لىجياڭ، گاۋ فىڭ (جۇڭگو دەموكراتيالىق مەملەكەت قۇرۋ قوعامىنان)، گاۋ فىڭ (ءدىن سالاسىنان)، گاۋ شياۋمەي (ايەل)، گاۋ يۇنلۇڭ، گاۋ تيجيان، گاۋ حۇڭجۇن، گو گىڭماۋ، گو يۋەجين، شي نانحۋا، تاڭ يۇنشۋ (ياۋزۋ)، تاڭ يڭنيان، تاۋ جى (مانزۋ)، تاۋ كاييۋان (ايەل)، ساڭديڭ. دوجيپامۋ. دىچيڭچۇيجىن (ايەل، زاڭزۋ)، حۋاڭ رۇڭ، حۋاڭ يان (ايەل)، حۋاڭ جىن، حۋان دانحۋا (ايەل)، حۋاڭ لييۇن (ايەل، دايزۋ)، حۋاڭ زۇڭحۇڭ، حۋاڭ رۇنچيۋ، حۋاڭ باڭچۋان (بۋ - ي)، حۋاڭ لۋچي، ساۋ شياۋحۇڭ (ايەل، حۇيزۋ)، ساۋ ۋيشيڭ، ساۋ پەيشي، چي جيانگو، چاڭ جاۋحۋا، ما جيانگو (مياۋزۋ)، كاڭ ياۋحۇڭ، لياڭ حۋا، لياڭ جيڭ (ايەل)، لياڭ جىنيڭ، سى زىفۋ، گى حۇڭلين، دۇڭ جيانحۋا، دۇڭ حىڭيۇي، دۇڭ شينگۋاڭ، جياڭ پيڭ - ان، جياڭ زوجۇن، گۋ شىڭزۇ، چىڭ حۇڭ (ايەل)، فۋ شيانۋي، فۋ يۇينيڭ، فۋ حۇيمين، جياۋ حۇڭ (ايەل)، شۋ حۇڭبيڭ، شۋ شياۋچين (ايەل)، ۋىن سىمەي، شيە رۋ (ايەل)، شيە فۋجان، شيە شاڭگو (جۋاڭزۋ)، چياڭ ۋي، لوۋ جيۋي، چيۋ يۋانپيڭ (ايەل)، لاي ميڭ، جىن جىن (ايەل)، شيە شۋەجى، ساي ۋي، ساي چيحۋا (ايەل)، ساي گۋانشىن، لياۋ زىيۇن، تان تيە - نيۋ، تان جينچيۋ، لي چاڭجين، پان ليگاڭ، پان بيليڭ (تۋجيا)، شۋە ۋيمين، مۋ جانيىڭ، ءمۇتالىپ قاسىم (ۇيعۇر)، مو چاڭيىڭ (ايەل)

ەكىنشى، ءتوراعالار القاسى جيىنىن باسقارۋشى

 ۋاڭ ياڭ

 ءۇشىنشى، باس حاتشى

 جاڭ چيڭلي

 (شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ 3 - ايدىڭ 2 - كۇنى بەيجيڭنەن بەرگەن حابارى)
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى
وقىرمان نازارىنا
نازار سالا كەتەرسىز
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار