بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار

5-شىلدە كۇنى كەشتە، ءۇرىمجىنىڭ تۇرعىندارى جارىقتاندىرىلعان حالىق الاڭىندا سالقىنداپ، بالالار الاڭدا اسىر سالىپ ويناۋدا. (ءتىلشى: چىن يان فوتوسى)

كەسكىن

حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

«حالىق گازەتىنىڭ» شينجياڭ حوتان بولىمشە باسپا ورنى ىسكە قوسىلدى

2011.07.04 14:15     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 گازەتىمىز تىلشىلەرى يۇي رۇڭحۋا، سۇن حاۋ، جاڭ شياۋدۇڭدار 3-شىلدەدە بىيجيڭنەن حابارلايدى. شينجياڭنىڭ وڭتۇستىگىندەگى حوتان ايماعىندا بىيجيڭ قالاسى كومەكتەسىپ سالعان «حالىق گازەتىنىڭ» حوتان بولىمشە باسپا ورنى 1-شىلدەدە رەسمي ىسكە قوسىلدى. بۇل قازىر استانامىز بىيجيڭنەن ەڭ الىستاعى «حالىق گازەتىنىڭ» بولىمشە باسپا ورنى، حوتانداعى كادرلار مەن بۇقارا بۇدان بىلاي «حالىق گازەتىنىڭ» سول كۇنگى سانىن كورە الاتىن بولدى.

 «حالىق گازەتى» (2011-جىلى 4-شىلدە، 2-بەت)

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

 

 http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2011-07/04/nw.D110000renmrb_20110704_6-02.htm
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.