بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار

حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

شينجياڭدا قار اپاتىنان ءبىر ادام قازا بولىپ، 23 مىڭ ادام اپاتقا ۇشىرادى

ەكونوميكالىق زيان 60 ميلليون يۋان بولعان

2012.12.05 14:57     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 حالىق ىستەرى مينيسترلىگىنىڭ تورابىندا جاريالانعان حابارعا قاراعاندا، 30-قاراشادان بەرى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايونىنىڭ سولتۇستىگىندە ۇزدىكسىز قار جاۋىپ، بۇراتالا، سانجى، بايىنعولىن، ىلە قاتارلى جەرلەر اپاتقا ۇشىراعان.

 4-جەلتوقسان ساعات 11دەگى العاشقى ساناققا قاراعاندا، بۇراتالا، سانجى، بايىنعولىن، ىلە قاتارلى ءتورت وبلىستاعى 7 اۋدان-قالادا 15 مىڭعا جۋىق ادام اپاتقا ۇشىراپ، ءبىر ادام قازا بولعان (قۇرىلىس قۇلاپ قازا بولعان)، 1800دەن استام ادام شۇعىل كوشىرىلگەن، 500دەن استام ءۇي تۇرلىشە دارەجەدە بۇلىنگەن، اۋىل شارۋاشىلىق داقىلدارىنىڭ اپاتقا ۇشىراۋ اۋدانى 18 گەكتار بولىپ، تىكەلەي ەكونوميكالىق زيان 26 ميلليون يۋان بولعان؛ بيڭتۋانداعى 3 شىنىڭ 8 تۋان الاڭىندا 8400دەن استام ادام اپاتقا ۇشىراپ، 600گە جۋىق ءۇي تۇرلىشە دەڭگەيدە بۇلىنگەن، تىكەلەي ەكونوميكالىق زيان 34 ميلليون يۋان بولعان.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.