بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار

حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

قىس تۇسكەلى جاۋعان ءار رەتكى قار قارامايلى تاۋىنداعى تۇياقتىلار جاراتىلىستىق قورىعىنداعى قۇلان، قاراقۇيرىق سياقتى جابايى حايۋاناتتار جونىنەن الىپ ايتقاندا قاتاڭ سىن بولدى

2013.01.06 14:02     كەلۋ قاينارى : شينجياڭ حالىق راديو ستانسياسى تورابى

 شينجياڭعا تۇڭعىش رەت قار جاۋعاننان كەيىنگى قىسقا ۋاقىت ىشىندە ارت-ارتىنان بىرنەشە رەت قالىڭ قار جاۋدى، مۇنىڭ ىشىندە بىلتىر 20-قاراشا كۇنى قالىڭ قار جاۋىپ، قارامايلى تاۋىنداعى قاردىڭ قالىڭدىعى ورتا ەسەپپەن 10 سانتيمەترگە جەتتى، الايدا جابايى حايۋاناتتاردىڭ ازىق تاۋىپ جەۋى قاقاعان سۋىقتىڭ اسەرىنە ۇشىرامادى. قارامايلى تاۋى اشا تۇياقتىلار جاراتىلىستىق قورىعى سانجى پونكيتىنىڭ باستىعى ما شينپيڭ بىلاي دەپ تانىستىردى: قارمەن قوسا بوران سوققاندىقتان، كەي جەردىڭ قارى قالىڭ، كەي جەردىڭ قارى جۇقا، جابايى حايۋاناتتار جايىلاتىن جەر كەڭ، قازىرگى جاعدايعا قاراعاندا قستان وتە الاتىن كورىنەدى.

 بۇرىنعى قۋاڭشىلىق، قار اپاتى جانە بازار باعاسىنىڭ جوعارىلاۋى اكەلگەن جەم-ءشوپ كەمشىل بولۋ سياقتى جاعدايعا قاراتا، بيىل قارامايلى تاۋى اشا تۇياقتىلار جاراتىلىستىق قورىعىنىڭ قورعاۋ رايونىن باسقارۋ پۋنكتى جەم-ءشوپتى مەرزىمنەن بۇرىن دايىنداپ، ناشار اۋا رايىندا جابايى حايۋاناتتار جايىلاتىن تۇيىندەرگە جەم-ءشوپ شاشتى، ما شينپيڭ بىلاي دەدى: بيىل 500 تونناعا تاياۋ جەم-ءشوپ دايىندادىق، تاياۋدا، ءۇرىمجى بۇددا ءدىنى قوعامى تاعى 100 توننا جەم-ءشوپتى جىلۋعا اتادى، سوندىقتان جابايى حايۋاناتتاردىڭ قيىن كەزدە قىستان وتۋگە قاجەتتى جەم-ءشوبى جەتكىلىكتى، التايدا ارناۋلى قۇلان بازاسى بار، ول جەردىڭ جەم-ءشوبى دە جەتكىلىكتى، اپات تۋىلا قالسا، جاعدايعا قاراي جەم-ءشوپتى تاسيمىز.
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.