بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار

حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

دارىندىلارعا قاتىستى ءتۇيىندى ينجەنەريالار مەن نىساندار ىركەس - تىركەس اتقارىلادى

رايونىمىز دارىندىلاردى باۋلۋدىڭ، ەنگىزۋدىڭ تىڭ تۇعىرلارىن قالايدى

2013.04.17 16:10     كەلۋ قاينارى : ءتاڭىرتاۋ تورابى

 12 - ساۋىردە اشىلعان اۆتونوميالى رايوندىق پارتكومنىڭ دارىندىلار قىزمەتىنە باسشىلىق ەتۋ گرۋپپاسىنىڭ 14 - ءماجىلىسى بيىل دارىندىلارعا قاتىستى 5 ءتۇيىندى ينجەنەريانى باستاۋدى، بىلتىر اتقارىلا باستاعان «تيانشان دارىندىلارى» سىندى اۆتونوميالى رايوننىڭ دارىندىلارعا قاتىستى 5 ءتۇرلى ينجەنەرياسىمەن قوسىپ، دارىندىلاردىڭ ءبىتىمىن كوتەرىپ، قۇرىلىمىن ساپالىلاندىرىپ، اسا بىلىكتى دارىندىلاردى باۋلۋ مەن ەنگىزۋدىڭ تىڭ تۇعىرلارىن قالاۋدى ۇيعاردى.

 بىلتىر رايونىمىز 150 ميلليون يۋان قارجى قۇراپ، «تيانشان دارىندىلارى ينجەنەرياسى»، «از ۇلت تىرەكتى دارىندىلارىن باۋلۋ ينجەنەرياسى»، «اعارتۋشى دارىندىلاردىڭ ساپاسى مەن قابىلەتىن جوعارىلاتۋ ينجەنەرياسى»، «ءدارى - دارمەك، دەنساۋلىق ساقتاۋ دارىندىلارىن دەمەۋ ينجەنەرياسى»، «شينجياڭعا باعىتتامالى كومەكتەسەتىن كادر دارىندىلارىن تۇلەتۋ ينجەنەرياسى» سىندى دارىندىلارعا قاتىستى 5 ءتۇيىندى ينجەنەريانى اتقارا باستاعان بولاتىن. «تيانشان دارىندىلارى ينجەنەرياسىنىڭ» 1 - مەرزىمىندە كانديداتتاردان جيىنى 655سى سارالاندى، قازىر ولاردى باۋلۋ جوباسى جاسالۋ ۇستىندە؛ «از ۇلت تىرەكتى دارىندىلارىن باۋلۋ ينجەنەرياسىنىڭ» ءبىر تارماعى بولعان «از ۇلت عىلىم - تەحنيكا تىرەكتىلەرىن ەرەكشە باۋلۋ ينجەنەرياسى» بويىنشا 2012 - جىلى جيىنى ەرەكشە تاربيەلەنەتىن 400 كۋرسانت ىرىكتەلدى، قازىر بۇل كۋرسانتتار قاتىستى مەكەمە - ورىنداردا تاربيە الۋدا.

 بىلتىر «تيانشان دارىندىلارى» سىندى اۆتونوميالى رايوننىڭ دارىندىلارعا قاتىستى ءتۇيىندى ينجەنەريالارىنان سىرت، ايماقتار مەن اۋداندار دا دارىندىلارعا قاتىستى نىسانداردان 431ىن اتقاردى، «1000 ادامدىق جوسپاردىڭ» قاتىستى نىساندارىنا 7 ادامدى تاڭداپ قوسىپ، ءار الۋان ماماندىقتى ۇيرەنەتىن دارىندىلاردى 500 مىڭ ادام - رەت تاربيەلەدى، شينجياڭنىڭ سىرتىنان شۇعىل قاجەت بولىپ وتىرعان 5000 نەشە دارىندىنى ەنگىزىپ، نەگىزگى ساتىلارعا 22 مىڭ دارىندى تولىقتاپ، دارىندىلاردى باۋلۋ مەن جاڭالىق اشىپ، شارۋاشىلىق قۇرۋ تەكشەلەرىن قۇردى.

 بيىل رايونىمىز «عىلىم - تەحنيكادا جاڭالىق جاساۋعا دەن قوياتىن جاس دارىندىلاردى باۋلۋ»، «جوعارى دەڭگەيدەگى تاپشى بولىپ وتىرعان دارىندىلاردى ەنگىزۋ»، «جاڭاشا ونەركاسىپتەندىرۋدى دارىندىلار جاعىنان قامتاماسىز ەتۋ ينجەنەرياسى»، «وسى زامانعى اۋىل شارۋاشىلىعىن دامىتۋعا دارىندىلار جاعىنان دەم بەرۋ»، «ۇگىت - مادەنيەت ءتۇيىندى دارىندىلارىن باۋلۋ» سىندى دارىندىلارعا قاتىستى 5 ءتۇرلى ءتۇيىندى ينجەنەريانى باستايدى، وسى 5 ينجەنەريا جوسپارى بويىنشا بىلىكتى دارىندىلاردان 50 ادام، ءتۇيىندى سالالاردا تىرەك بولاتىن دارىندىلاردان 14 مىڭ ادام، نەگىزگى ساتىلاردا كوشباسشى بولاتىن دارىندىلاردان 43 مىڭ ادام تاربيەلەنەدى، شۇعىل قاجەت بولىپ وتىرعان بىلىكتى دارىندىلاردان 100 ادام ەنگىزىلەدى.

 ۇعىسۋعا قاراعاندا، اۆتونوميالى رايوندىق پارتكوم بيىل دارىندىلار قىزمەتىنىڭ نىساناسى مەن جاۋاپكەرلىك ءتۇزىمىن پارتيا، ۇكىمەت باسشىلىق القالارىن جان - جاقتى تەكسەرىپ - باعالاۋ جۇيەسىنە ەنگىزىپ، وبلىس، ايماق، قالالاردىڭ پارتيا، ۇكىمەت باسشىلىق القالارىن، دارىندىلار قىزمەتىنە باسشىلىق ەتۋ گرۋپپاسىنا مۇشە مەكەمە - ورىنداردى تەكسەرۋدى؛ وبلىس، ايماق، قالالاردىڭ دا، قاتىستى اكىمشىلىك ورىنداردىڭ دا اتقارۋدىڭ ەگجەي - تەگجەيلى ەرەجەسىن شىعارۋ قىزمەتىن مىقتى يگەرىپ، وزدەرىنە قاراستى اۋدان، قالالاردى، مەكەمە - ورىنداردى تەكسەرۋدى ۇيعارعان. «شينجياڭ گازەتى»
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى
وقىرمان نازارىنا
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.