بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

گۋاڭدۇڭ جۋحاي: نوسەرلى جاڭبىردان سوڭ جول «وزەنگە اينالدى»

قالا تۇرعىندارى قايىقپەن كوشەگە شىقتى

2013.05.09 14:34   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  2013-جىلى 8-مامىر تۇستەن كەيىن گۋاڭدۇڭ ولكەسى جۋحاي قالاسى حۇڭچي قالاشىعىندا قالىڭ جاڭبىر جاۋىپ، كوشەلەردە سۋ كولكىپ، تاس جول «وزەنگە اينالىپ»، تۇرعىنداردىڭ ءجۇرىس-تۇرىسىنا قولايسىزدىق تۋدىرعان. كەيبىر تۇرعىندار تاۋەكەلگە باسىپ، قايىقپەن جولعا شىققان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت