بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

مىڭ جيانجۋ: قوعام ورنىقتىلىعىن قورعاۋ جاۋاپكەرشىلىگىن ارقالاۋ كەرەك

2013.07.02 14:23  

  

  كەلۋ قاينارى: حۋيۇي تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت