بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار

حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

ءۇرىمجى قالاسىنىڭ تۇرعىندارى تايۋانعا بارۋ رەسمياتىن ءبىر اي بۇرىن ءبىتىرۋى كەرەك

2014.03.26 16:18     كەلۋ قاينارى : شينجياڭ حالىق راديو ستانسياسى تورابى

 1-ساۋىردان باستاپ تايۋان ءار كۇنى 7 مىڭ ۇلى قۇرىلىق ساياحاتشىسىن قابىلداۋ شەگىن قاتاڭ اتقارادى، مۇندا ءۇرىمجى قالاسىنىڭ تۇرعىندارى تايۋانعا بارۋ رەسمياتىن ءبىر اي بۇرىن ءبىتىرۋى، شينجياڭنىڭ باسقا جەرلەرىندەگى تۇرعىندار رەسمياتىن ءبىر جارىم اي بۇرىن ءبىتىرۋى كەرەك.
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى
وقىرمان نازارىنا
نازار سالا كەتەرسىز
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.