بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

اۆتونوميالى رايون از ۇلت تىلىندەگى ۇگىت تاربيە قىزمەتىن ىلگەرلەتۋ ءماجىلسىن اشتى

2015.05.21 14:00  

  

  كەلۋ قاينارى: حۋيۋي تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت