بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار

حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

ءۇرىمجى قالاسى 12 كۇن بۇرىن جىلۋمەن قامدادى

2015.10.10 13:38     كەلۋ قاينارى : ءتاڭىرتاۋ تورابى


 27 - قىركۇيەكتە، 230دان استام جىلۋمەن قامداۋ كاسىپورنى ءۇرىمجى قالالىق حالىق ۇكىمەتىنىڭ شۇعىل ۇقتىرۋىن قابىلداعان. ۇقتىرۋدا كاسىپورىنداردىڭ 28 - قىركۇيەكتەن باستاپ جىلۋمەن قامداۋىن قىزمەتىن مەرزىمنەن 12 كۇن بۇرىن باستاۋ تالاپ ەتىلگەن. ءتىلشىنىڭ قالالىق جىلۋمەن قامداۋ ىستەرى كەڭسەسىنەن ۇعىسۋىنشا، قازىر ءارقايسى جىلۋمەن قامداۋ ورىندارى ارت - ارتىنان جىلۋمەن قامداۋ قىزمەتىن باستاپ كەتكەن، اسىلىندە 10 - قازاننان باستاپ جۇرىلەتىن جىلۋمەن قامداۋ قىزمەتى جوسپاردان 12 كۇن بۇرىن اتقارىلعان.
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى
وقىرمان نازارىنا
نازار سالا كەتەرسىز
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.