بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

جاڭ چۇنشيان بۇقارالىق قىزمەتتى بارلىق قىزمەتتىڭ نەگىزى ەتۋ كەرەك دەپ باسا دارىپتەدى

2015.11.06 14:28  

  

  كەلۋ قاينارى: ورتالىق تەلەۆيزيا تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت