بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار

حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

ساۋىردە ءۇرىمجى قالاسىندا تۇتقيىلدان قار جاۋادى دەگەن اقپار جالعان

2016.03.30 14:00     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 حالىق تورابى، 30 – ناۋرىز، بەيجيڭ. ازيا كىندىگى تورابىنىڭ حابارلاۋىنشا، جۋىردا «ءۇرىمجى قالاسىنىڭ الداعى 30 كۇندەگى اۋا رايىنا بولجام» اتتى اۋا رايى بولجام كەستەسى ۋيچات دوستار اۋماعىندا تارالا باستادى. كەستەدە بىلاي دەلىنگەن: 30 ~ 31 – ناۋرىز كۇندەرى ءۇرىمجى قالاسىندا از مولشەردەن ورتاشا مولشەرگە دەيىن قار جاۋىپ، اۋا تەمپەراتۋراسى ℃7-قا دەيىن تومەندەيدى، ءساۋىر ايىندا 7 كۇن قار جاۋادى.

 كەشە شينجياڭ اۋا رايى ستانسياسىنىڭ باس قىزمەتكەرى دوۋ شينيڭ بۇل قاۋەسەتتى جوققا شىعارا وتىرىپ بىلاي دەدى: بۇل كەستەدە اۋا رايىنا جالعان بولجام جاسالعان، شينجياڭنىڭ جۋىرداعى اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ بەتالىسىنا قاراعاندا، تەمپەراتۋرا وزگەرىسى ورنىقتى بولىپ، اۋا تەمپەراتۋراسى بىرتىندەپ جوعارىلايدى، قار جاۋۋ ىقتيمالدىعى وتە تومەن.

 دوۋ شينيڭ ىشىكەرىلەي ءتۇسىندىرىپ بىلاي دەدى: شينجياڭ اۋا رايى تاراۋلارى ادەتتە 10 كۇن اينالاسىنداعى اۋا تەمپەراتۋراسىنا بولجام جاسايدى، بۇل ءبىرشاما دۇرىس بولجام.اۋا رايى تاراۋلارى قازىر ەڭ ۇزاق بولعاندا 15 كۇنگە دەيىنگى اۋا رايىنا ەگجەي – تەگجەيلى بولجام جاساي الادى، ال بۇل كەستەدە كورسەتىلگەندەي الداعى 30 كۇنگە دەيىنگى ەگجەي – تەگجەيلى بولجام قازىرگە دەيىن جاسالمادى، قالا تۇرعىندارىنا وزدەرى تۇرعان جەردەگى اۋا رايى تاراۋلارى جاڭالاعان اۋا رايى بولجامىن نەگىز ەتۋ جونىندە ۇسىنىس بەرەمىز.

 شىنىندا دا، دوۋ شينيڭ ايتقانداي، جۋىردان بەرى ءۇرىمجى قالاسىن قامتىعان بۇكىل شينجياڭدا اۋا رايى وتە تاماشا.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى
وقىرمان نازارىنا
نازار سالا كەتەرسىز
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.