بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

رايونىمىزداعى تۇڭعىش كومىردەن جاڭا ماتەريال مانەرلەۋ نىسانى سىناق ەتىلدى

2016.04.14 13:44  

  

  كەلۋ قاينارى: حۋيۇي تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت