بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

ياركەن وزەنىندەگى تاسقىننان ساقتانۋ، وڭاۋ قۇرىلىسىنىڭ 2- مەرزىمدىك نىسانى باستالدى

2016.04.15 14:57  

  

  كەلۋ قاينارى: حۋيۇي تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت