بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

ساياساتتى ناقتى اتقارىپ، قىستاق تۇرعىندارىنىڭ كەدەيلىكتەن ارىلۋىنا كومەكتەستى

2016.07.04 14:09  

  

  كەلۋ قاينارى: حۋيۇي تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت