بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

اپات تۋىلعان وڭىردە اپاتتان قۇتقارۋ قىزمەتى شۇعىل جۇرگىزىلۋدە

2016.07.12 12:58  

  

  كەلۋ قاينارى: حۋيۇي تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت