بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

شينجياڭ جۇڭگوشا ەمدەۋ، ۇلتتىق شيپاگەرلىك، ءدارى - دارمەك ىستەرىنىڭ دامۋىن جەبەدى

2016.07.13 11:13  

  

  كەلۋ قاينارى: حۋيۇي تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت