بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

لانشان تۇنحى سەرىكتەستىگىنىڭ دامۋى اۆتونوميالى رايوننىڭ ورنىقتى ارتۋعا بولعان ساياساتتىق قولداۋىن ايگىلەدى

2016.07.20 13:35  

  

  كەلۋ قاينارى: حۋيۇي تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت