بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

‹‹ شينجياڭدى زاڭمەن باسقارۋ، تيانشانعا ساپار ›› قيمىلى 19- شىلدە قارامايلى قالاسىندا ورىستەتىلدى

2016.07.20 13:36  

  

  كەلۋ قاينارى: حۋيۇي تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت