بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

‹‹ مىڭ كاسىپورىن مىڭ قىستاققا كومەكتەسۋ ›› قيمىلىندا 460 ميلليون يۋان قارجى قوسىلدى

2016.07.21 13:21  

  

  كەلۋ قاينارى: حۋيۇي تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت