بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

ستراتەگيالىق كەن بايلىعىمەن 100 ميلليارد يۋاننان ارتىق ەكونوميكالىق قۇن جاراتىلدى

2016.08.22 15:59  

  

  كەلۋ قاينارى: حۋيۇي تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت