بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

شەكارا قورعاۋشى وتباسىنداعىلار جانە شەكارا الدىڭعى شەبىندەگى قيىنشىلىعى بارلار ەڭ تومەنگى تۇرمىس قامتاماسىز ەتىلەتىندەر قاتارىنا كىرگىزىلدى

2016.09.20 15:24  

  

  كەلۋ قاينارى: حۋيۇي تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت