بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

شينجياڭدا بيىل قالىڭ تۇماننان ساقتانۋدىڭ سارى ءتۇستى سەگنالى العاش رەت جاريالاندى

12 ساعات بويى قالىڭ تۇمان باسۋى مۇمكىن

2016.12.07 13:56   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 7 – جەلتوقسان، بەيجيڭ. ءتاڭىرتاۋ تورابىنىڭ حابارلاۋىنشا، 6 – جەلتوقسان كۇنى تۇستەن كەيىن ءۇرىمجى قالاسىندا قالىڭ تۇمان ءتۇستى. سول كۇنى شينجياڭ اۋا رايى ستانسياسى قالىڭ تۇماننان ساقتانۋدىڭ سارى ءتۇستى سەگنالىن جاريالادى، بۇل شينجياڭ اۋا رايى ستانسياسىنىڭ بيىل قالىڭ تۇماننان ساقتانۋدىڭ سارى ءتۇستى سەگنالىن العاش رەت جاريالاۋى.

  ءتىلشىنىڭ شينجياڭ اۋا رايى ستانسياسىنان ۇعىسۋىنشا، ءتىلشى حاباردى جولداعانعا دەيىن، بۇراتالا – شىحىزى – سانجى – ءۇرىمجى وڭىرىندە كورىنىمدىلىك دەڭگەيى 1000 مەترگە جەتپەيتىن تۇمان تۇسكەن، ءىشىنارا جەرلەردە كورىنىمدىلىك دەڭگەيى 500 مەتردەن تومەن بولعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت