بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار

حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

ۇرىمجىدە اپتا سوڭىندا تەمپەراتۋرا كۇرت تومەندەيدى

2016.12.20 14:51     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 حالىق تورابى، 20 – جەلتوقسان، بەيجيڭ. ءتاڭىرتاۋ تورابىنىڭ حابارلاۋىنشا، وسى اپتادا سۋىق اعىستىڭ تەبىندەۋىنە ىلەسە، ءۇرىمجى قالاسىندا ەكى رەت قار جاۋىپ، اۋا تەمپەراتۋراسى تومەندەيدى. سۋىق اعىستىڭ ىقپالىنا ۇشىرايتىندىقتان، 25 – جەلتوقساندا ءۇرىمجى قالاسىندا اۋا تەمپەراتۋراسى ℃17-قا دەيىن تومەندەيدى، بۇل بيىل قىس كەرگەننەن بەرگى ەڭ تومەنگى تەمپەراتۋرا بولماقشى.

 جەلتوقسان ايى باستالعاننان بەرى ءۇرىمجى قالاسىندا قالىڭ تۇمان ءتۇستى، 18 – جەلتوقسانعا دەيىن بۇل تۇماننىڭ تۇسكەنىنە 17 كۇن بولىپ، تاريحتاعى جەلتوقسان ايلارىنداعى تۇمان ەڭ كوپ بولعان ايمەن بىردەي بولدى، جۇرتتىڭ ءبارى سۋىق اعىستىڭ تەزىرەك تۇماندى سەيىلتۋىن كۇتۋدە.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى
وقىرمان نازارىنا
نازار سالا كەتەرسىز
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.