بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    

حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

وتكەن جىلى شينجياڭدا ىشپەك - جەمەك، ءدارى – دارمەك سالاسىندا زاڭعا قايشىلىق جاسالعان 5542 دەلو تەكسەرىلىپ انىقتالىپ، 10 دەلوعا بايلانىستى 9 ادام قوعام حاۋىپسىزدىك ورگاندارىنىڭ ءبىر جاقتىلى ەتىلۋىنە تاپسىرىلعان

2017.03.14 14:24     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 حالىق تورابى، 14 – ناۋرىز، بەيجيڭ. زاڭ تورابىنىڭ 13 – ناۋرىز ۇرىمجىدەن بەرگەن حابارى، « 15- ناۋرىز» حالىقارالىق تۇتىنۋشىلاردىڭ ۇقىق – مۇددەسىن قورعاۋ كۇنىنىڭ جاقىنداۋىمەن، ءتىلشى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق ىشپەك - جەمەك، ءدارى – دارمەكتى باقىلاپ – باسقارۋ مەكەمەسىنەن ۇعىسۋىنشا، 2016 – جىلى بۇكىل شينجيااڭ كولەمىندە ىشپەك- جەمەك، ءدارى – دارمەك سالاسىندا زاڭعا قايشىلىق جاسالعان 5542 دەلو تەكسەرىلىپ انىقتالىپ، 7 ميلليون 380 مىڭ يۋاندىق قشالاي ايىپ سالىنعان، 10 دەلوعا بايلانىستى 9 ادام قوعام حاۋىپسىزدىك ورگاندارىنىڭ ءبىر جاقتىلى ەتىلۋىنە تاپسىرىلعان. رەتكە سالۋ - وڭالتۋ ارقىلى، بۇكىل اۆتونوميالى رايون كولەمىندەگى ىشپەك - جەمەك، ءدارى – دارمەك حاۋىپسىزدىگىنىڭ ورەسى ورنىقتى جوعارىلاعان، ٶندىرىس - تيجارات ءتارتىبى ۇزدىكسىز جاقسارىپ، حالىق بۇقاراسىنىڭ تۇتىنۋ سەنىمدىلىگى بارعان سايىن ارتقان.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى
وقىرمان نازارىنا
نازار سالا كەتەرسىز
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار