بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    

حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

بيىل شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايونى ٵر ماماندىقتاردان 28 مىڭعا تاراتا دارىندىنى شۇعىل قاجەت ەتۋدە

2017.04.07 13:59     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 حالىق تورابى، 7 – ءساۋىر، بەيجيڭ. بيىل شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق ٵر دارەجەلى ورگاندار، كاسىپورىندار مەن ءىسورىندارى، ورتالىقتىڭ شينجياڭدا تۇراتىن مەكەمە ورىندارى جيىنى ٵر ماماندىقتاردان 28137 دارىندىنى شۇعىل قاجەت ەتۋدە. بۇل ورىندار قايدا؟ قانداي كاسىپتەر بار؟ مۇنىڭ جاۋابىن «شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايونىنىڭ 2017 – جىلعى شۇعىل قاجەت ەتىپ وتىرعان دارىندىلاردى تەكسەرۋ تىزىمدىگى» ايتادى.

 6 – ءساۋىر «تىزىمدىك» قوعامعا اشىق جاريالاندى، تىزىمدىكتى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق ەڭبەككۇش بايلىعى جانە قوعامدىق قامتاماسىزداندىرۋ مەڭگەرمەسى اۆتونوميالى رايوننىڭ قوعام ەكونوميكاسىنىڭ دامۋى بارىسىنداعى شۇعىل قاجەت بولىپ وتىرعان دارىندىلارعا تەكسەرۋ جۇرگىزۋ ارقىلى جاساعان. اۆتونوميالى رايوننىڭ،ٵرقايسى ايماق - وبلىس، قالا، كاسىپورىنداردىڭ ناقتى تالابى ايتىلعان، شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق ەڭبەككۇش بايلىعى جانە قوعامدىق قامتاماسىزداندىرۋ مەڭگەرمەسىنىڭ تورابىنان (http://www.xjrs.gov.cn/)ءتۇسىرىپ كورۋگە بولادى.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى
وقىرمان نازارىنا
نازار سالا كەتەرسىز
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار