بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    

حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

ءۇرىمجى قالاسى ءىسورىندارعا 553 قىزمەتكەر قابىلدايدى

2017.04.11 13:32     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 حالىق تورابى، 11 – ءساۋىر، بەيجيڭ. ءۇرىمجى قالاسىنداعى ءىسورىندارى بيىل قوعامنان 553 قىزمەتكەردى جاريا قابىلدايدى. تالاپقا ۇيلەسەتىندەر 18 – ءساۋىر ساعات 10نان 30دان 24 – ءساۋىر ساعات 18گە دەيىن ءۇرىمجى قالالىق ءىسورىن ەمتيحان تورابىنا (http://www.xjwlmqrsks.com) شىعىپ تىزىمدەلۋىنە بولادى.

 10 – ءساۋىر ءتىلشىنىڭ ءۇرىمجى قالالىق ەڭبەككۇش بايلىعى جانە قوعامدىق قامتاماسىزداندىرۋ مەكەمەسىنەن ۇعىسۋىنشا، ءۇرىمجىنىڭ دارىندىلار قوسىنىن قۇرۋ تالابىنا ساي، كەزەكتى قىزمەتكەر قابىلداۋ جۇمىسى 11 – ءساۋىر رەسمي باستالادى. «قىزمەتكەر قابىلداۋدىڭ قىسقاشا ەرەجەسى» جانە «قىزمەت ورىن كەستەسى» ءۇرىمجى قالالىق ەڭبەككۇش بايلىعى جانە قوعامدىق قوعامدىق قامتاماسىزداندىرۋ مەكەمەسىنىڭ تورابى (http://www.xjwlmq.hrss.gov.cn) مەن ءۇرىمجى قالالىق ءىسورىن ەمتيحان تورابىندا جاريالاندى.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى
وقىرمان نازارىنا
نازار سالا كەتەرسىز
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار