بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    

حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

«1 – مامىر» قىسقا مەرزىمدىك دەمالىس مەزگىلىندە ارزان ۇشاق بەلەتى ارقىلى بارامىن دەگەن جەرىڭە بارۋىڭا بولادى

2017.04.27 14:44     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 حالىق تورابى، 27 – ءساۋىر، بەيجيڭ. كوكشىبىق مەرەكەسى اياقتالا سالا، «1 – مامىر» قىسقا مەرزىمدىك دەمالىسى مەزگىلى دە جەتىپ ۇلگەردى، اۋا رايىنىڭ بارعان سايىن جىلىنۋىمەن، كوز الداعى ەڭ جاقسى تالعام، ورايلى ساتتە بارامىن دەگەن جەرىڭە بارۋ، ساياحاتتاۋ، تاۋعا شىعۋ، تەڭىز كورۋ.

 بيىل «1 – مامىر» قىسقا مەرزىمدىك دەمالىسى 29 – ساۋىردەن 1 – مامىرعا دەيىن بولىپ، كوپتەگەن قالا تۇرعىندارى سىرتقا شىعۋدىڭ جوسپارىن جاساپ قويدى. ءتىلشىنىڭ 25 – ءساۋىر ۇرىمجىدەگى ٵرقايسى اۋياتسيا مەكەمەسىنەن جانە ەلىمىز كولەمىندەگى بەلەت ساتۋ ورگاندارىنان ۇعىسۋىنشا، «1 – مامىر» دەمالىسى مەزگىلىندە ۇرىمجىدەگى شينجياڭنان سىرتقا قاتىنايتىن ۇشاقتاردىڭ بەلەتى بۇرىنعىسىنداي 2 - 3 سىندىرىلىممەن ارزان ساتىلادى.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى
وقىرمان نازارىنا
نازار سالا كەتەرسىز
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار