بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    

حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

مۋزيكالى تەاتر «قارا كوز» قازاق سالتىن بەينەلەدى

2017.06.12 14:25     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 حالىق تورابى، 12 – ماۋسىم، بەيجيڭ. مۋزيكالى تەاترى «قارا كوز» 16 – ماۋسىمنان 18 – ماۋسىمعا دەيىن بەيجيڭ ازاتتىق ارميا تەاترحاناسىندا بەس مايدان قويىلادى.

 «قارا كوز» تەاترى ىلە وبلىسى، تەكەس اۋدانى جانە بەيجيڭدەگى جاسامپازدىق ۇيىرمەسى بىرلىكتە دايىنداعان مۋزيكالى تەاتر . بۇل جۋىق جىلداردان بەرگى، قازاق ۇلتىنىڭ سالت – ءداستۇرىن بەينەلەگەن تۇڭعىش مۋزيكالى تەاترى. اتالعان مۋزيكالى تەاتر حان داۋىرىندەگى باتىستاعى ءۇيسىن ەلىنىڭ ديشى حانىشاسى مەن كۇسان حاندىعىنىڭ حانزاداسى جياڭبين اراسىنداعى ماحابباتتى بەينەلەگەن.

 دايىنداعان ۇيىرمەنىڭ تانىستىرۋىنشا، بۇل تەاتردىڭ جاراتىلۋىنداعى شابىت قاينارى __ بايىرعى ءۇيسىن ەلىنىڭ حالىق ٵنى «قارا كوز» نەگىز بولعان. تەاتردىڭ مۋزيكاسىن رەتتەۋ جانە مۋزيكا ۇيىرمەسىن ورنالاستىرۋعا جاۋاپتى بولعان، ايگىلى كومپوزيتور ۋاڭ نيڭ بىلاي دەدى: « اتالعان تەاتر جونىندەگى دەرەكتەردىڭ بارلىعى شينجياڭنان جينالعان. مەن شينجياڭدا جارىم اي تۇردىم، نەگىزىنەن بارلىق قارت اقىندار مەن ونەر ادامدارىمەن بارىپ كەزدەستىم. ماعان ەرەكشە اسەر ەتكەنى ءبىر جولى ءبىر ۇلكەن كيگىز ۇيدەن ٶتىپ بارا جاتىپ، بۇرىن – سوڭدى كورمەگەن قازاقتىڭ كوپتەگەن ۇلتتىق مۋزيكا اسپاپتارىن كوزىم شالىپ قالدى، ءۇي يەسى مەنىڭ قىزىعىپ وتىرعانىمدى بايقاپ، بالا – شاعالارىن شاقىرتىپ، ۇلتتىق كيىمدەرىن كيگىزىپ، ماعان تەگىن ونەر كورسەتتى. ولاردىڭ اندەرىنىڭ ۇلتتىق بوياۋى توتەنشە قانىق بولىپ، ىرعاقپەن ايتادى ەكەن».

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى
وقىرمان نازارىنا
نازار سالا كەتەرسىز
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار