بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

ءۇرىمجى قالاسىندا تەمپەراتۋرا ℃39قا جەتەدى

2017.07.06 13:55   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 6 – شىلدە، بەيجيڭ. ءتاڭىرتاۋ تورابىنىڭ حابارلاۋىنشا، ءۇرىمجى قالاسىندا 5 – شىلدە كۇنى اۋا تەمپەراتۋراسى ℃30قا جەتكەن، الداعى بىرنەشە كۇندە اۋا تەمپەراتۋراسى ℃30تان جوعارى بولادى.

  ءتىلشىنىڭ 5 – شىلدەدە ءۇرىمجى قالالىق اۋا رايى ستانسياسىنان ۇعىسۋىنشا، سول كۇنى ساعات 14كە دەيىن، ءۇرىمجى قالاسىندا اۋا تەمپەراتۋراسى ℃34تان اسقان.

  ءۇرىمجى اۋا رايى ستانسياسىنىڭ باس بولجامشىسى ۋاڭ جياننىڭ ايتۋىنشا، الداعى ءبىر اپتادا جىلى اۋا اعىسىنىڭ ىقپالىنا ۇشىرايتىندىقتان، ءۇرىمجى قالاسىندا اۋە تەمپەراتۋراسى ەكى رەت جوعارىلايدى، قالانىڭ سولتۇستىك بولەگىندە اۋا تەمپەراتۋراسى ℃37تان جوعارى بولادى، نەگىزگى قالا رايونىندا اۋا تەمپەراتۋراسى ℃35تان جوعارى بولادى.

  اۋا تەمپەراتۋراسىنىڭ ۇزدىكسىز جوعارىلاۋ كەزەڭى كەلىپ جەتتى، ءۇرىمجى قالالىق اۋا رايى ستانسياسى 5 – شىلدە كۇنى ساعات 16دان 40 مينۋت وتكەندە جوعارى تەمپەراتۋرانىڭ قىزعىلت ءتۇستى سەگنالىن جاريالادى، مەجەمەن 6 – ماۋسىمنان 12 – ماۋسىمعا دەيىن ءۇرىمجى قالاسى گانچۋانپۋ، ميدۇڭ رايونى جانە سولتۇستىك قالا رايونىندا اۋا تەمپەراتۋراسى ℃37تان ℃39 ارالىعىندا بولادى، دابانچىڭ رايونى مەن قالانىڭ وڭتۇستىگىندە اۋا تەمپەراتۋراسى ℃34تان ℃37 ارالىعىندا بولادى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت