بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

شينجياڭ حالىقارالىق بازارى ساياحاتى جاندانا باستادى

2017.07.06 15:24   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 6 – شىلدە، بەيجيڭ. 5 – شىلدە، ءبىر ساياحاتشى شينجياڭ حالىقارالىق بازارى ىشىندە قول بارابانىن سوعۋدا. جازعى ساياحات قاۋىرت مەزگىلىنىڭ كەلۋىنە بايلانىستى، ساياحاتشىلار ءۇرىمجى قالاسىنداعى شينجياڭ حالىقارالىق بازارىنا توپ – توبىمەن كەلە باستادى. ساناققا قاراعاندا، بيىل ماۋسىم ايىندا شينجياڭ حالىقارالىق بازارىنىڭ ساياحاتشىلاردى قابىلداۋ مولشەرى 210 مىڭ ادام رەتكە جەتكەن. شينجياڭ حالىقارالىق بازارى ۇلتتىق ساۋدا، مەيرامحانانى ءبىر تۇلعا ەتكەن، شينجياڭ ساياحاتى كاسىبى ءونىمى توپتالعان ورىن جانە كورگىزبە ورتالىعى ەسەپتەلەدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت