بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    

حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

شينجياڭدا ورگاندار مەن ءىسورىنداردان زەينەتكە شىققانداردىڭ زەينەتاقىسىنا 2017 – جىلى رەتتەۋ جۇرگىزىلەدى

قازىنالىق كومەك قاراجات رەتىندە 445 ميلليون يۋان قاراجات بولەدى

2017.08.23 14:11     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 حالىق تورابى، 23 – تامىز، بەيجيڭ. ءتاڭىرتاۋ تورابىنىڭ حابارلاۋىنشا، ءتىلشىنىڭ 22 – تامىزدا شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق قازىنا مەڭگەرمەسىنەن ۇعىسۋىنا قاراعاندا، اۆتونوميالى رايوندىق قازىنا مەڭگەرمەسى شينجياڭداعى ورگاندار مەن ءىسورىنداردان زەينەتكە شىققانداردىڭ زەينەتاقىسىنا رەتتەۋ جۇرگىزۋ ءۇشىن، قازىنالىق كومەك قاراجات رەتىندە 445 ميلليون يۋان بولگەن.

 قوعامدىق قامتاماسىزداندىرۋ جاعىندا حالىققا تيىمدىلىك جەتكىزۋ ساياساتىن ونان ارى تياناقتاندىرۋ ءۇشىن، ەڭبەككۇش بايلىعى جانە قوعامدىق قامتاماسىزداندىرۋ مينيسترلىگى، قازىنا مينيسترلىگى جانە اۆتونوميالى رايوندىق حالىق ۇكىمەتى ماقۇلداعان زەينەتكە شىققانداردىڭ زەينەتاقىسىنا رەتتەۋ جۇرگىزۋ جوباسىنا ساي، 2017 – جىلى 1 – قاڭتاردان باستاپ، شينجياڭدا 2016 – جىلى 31 – جەلتوقساننان بۇرىن ورگاندار مەن ءىسورىنداردان زەينەتكە شىققان 372 مىڭ زەينەتكەردىڭ زەينەتاقىسىنا كاسىپورىنداردان زەينەتكە شىققان زەينەتكەرلەرمەن بىردەي رەتتەۋ جۇرگىزىلەدى.

 اۆتونوميالى رايونداعى قوعامدىق قامتاماسىزداندىرۋ ىستەرىن ءبىتىرۋ قۇرىلىمدارىنىڭ زەينەتكەرلىك قاراجاتىن ۋاقىتىندا، تولىعىمەن تاراتۋىنا كەپىلدىك ەتۋ ءۇشىن، قازىر اتقارىلۋ ۇستىندەگى دارەجەگە ءبولىپ باسقارۋ سىندى قازىنالىق قۇرىلىم بويىنشا، اۆتونوميالى رايوندىق قازىنا مەڭگەرمەسى بەلسەندى تۇردە قاراجات توپتاپ، 2017 – جىلى شينجياڭدا ورگاندار مەن ءىسورىنداردان زەينەتكە شىققانداردىڭ زەينەتاقىسىن رەتتەۋگە قازىنادان بەرەتىن 445 ميلليون يۋاندى دەر كەزىندە بوساتتى. ۇعىسۋعا قاراعاندا، 2017 – جىلى شينجياڭداعى ورگاندار مەن ءىسورىنداردان زەينەتكە شىققاندارعا تاراتىلاتىن زەينەتاقى سوماسى جيىنى ءبىر ميلليارد 8 ميلليون يۋان بولادى.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى
وقىرمان نازارىنا
نازار سالا كەتەرسىز
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار