بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

شينجياڭ: شاعىن ءدارى قوبديشاسى ەگىنشىلىك پەن مال شارۋاشىلىق وڭىرىنە «جەتكىزىپ» ۇلكەن اۋرۋلاردى تەجەدى

2017.09.22 15:28   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 22 – قىركۇيەك، بەيجيڭ. 20 – قىركۇيەك، شينجياڭ اقسۋ قالاسى يگارشى اۋىلى ەمدەۋ ورنىنىڭ شيپاگەرى ديقان حاريك ساۋىت ۇلىنا شاعىن ءدارى قوبديشاسىن تانىستىرۋدا. بىلتىر قازان ايىندا، شينجياڭ بۇكىل حالىقتىق اقىسىز داۋالاۋ قۇرىلىسىن ىسكە قوستى. وسى نەگىزدە اقسۋ قالاسى بيىل ءساۋىر ايىندا، باعىتتامالى تۇردە اۋرۋلاردىڭ الدىن الۋ شارالارىن جاساپ، شاعىن ءدارى قوبديشالارىن تاراتتى. قازىرگە دەيىن، اقسۋ قالاسىنداعى ەگىنشىلىك پەن مال شارۋاشىلىق وڭىرىنە 40 مىڭعا تاياۋ شاعىن ءدارى قوبديشاسى تاراتىلدى. قازىر، شينجياڭنىڭ باسقادا وبلىستارىندا دا وسىنداي ءدارى قوبديشاسى تاراتىلا باستادى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت