بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    

حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

سانجى شەكاراسىنان بارىس بايقالدى

2018.02.05 14:41     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى


 حالىق تورابى، 5 – اقپان، بەيجيڭ. 1 – اقپان، ساعات 18دەن 37 مينۋت وتكەندە، قارۋلى ساقشى شينجياڭ شەكارا قورعانس باس اترەتى سانجى شەكارا قورعانىس بولىمشە اترەتىنىڭ جەتەكشىلىك ەتۋ ورتالىعى كۇپ شەكاراسى قورعانىس ساقشى بولىمشەسىنىڭ بايتىك تاۋى ماڭىنان 3 بارىستىڭ ازىقتانىپ جاتقاندىعىن بايقاعان. مولشەرمەن 4 ساعاتتان كەيىن، 3 بارىس تەڭىز دەڭگەيىنەن ءبىرشاما جوعارى تىنىستاۋ ورنىنا قايتقان. سۋرەتتە: بارىستار ازىقتانۋ ۇستىندە.

 جاپان دالا شينجياڭ تابيعات عىلىمدارىن جالپىلاستىرۋ ورتالىعى جاۋاپتىسى شيڭ رۇيدىڭ تانىستىرۋىنشا، كەسكىننەن الىپ قاراعاندا، ءبىر 4 – 5 جاسار انالىق بارىس ءبىر جاس مولشەرىندەگى ەكى كۇشىگىن ەرتىپ ازىقتاندىرىپ جۇرگەن، بۇل سانجى شەكاراسىنان تۇڭعىش رەت ءبىر جولدا ءۇش بارىستىڭ بىردەي بايقالۋى نەمەسە كەسكىنگە ءتۇسۋى.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى
وقىرمان نازارىنا
نازار سالا كەتەرسىز
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار