بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    

حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

انگليانىڭ ەڭ جاڭا زەرتتەۋى: ۇزاق ۋاقىت وتىرعانداردىڭ، مي قان اينالىسى تومەندەيدى

2018.09.03 14:48     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 حالىق تورابى، 3 – قىركۇيەك، بەيجيڭ. ۇزاق ۋاقىت وتىرۋدىڭ دەنساۋلىققا زياندى ەكەندىگىن جۇرتتىڭ ءبارى بىلەدى، دەنە سالماق اۋىرلاسۋدان سىرت، بەل اۋرۋى، اياقتىڭ اۋرۋى، نەرۆ جۇيەسى اۋرۋى قاتارلى جاعدايلار بايقالادى. ا ق ش «مەديتسينا گازەتىنىڭ» جاقىنداعى حابارىنا قاراعاندا، انگليانىڭ ليۆەرپول جون مورزە ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ زەرتتەۋشىلەرى ۇزاق ۋاقىت وتىرعان ادامداردىڭ مي قان اينالىسى تومەندەيتىندىگىن بايقاعان.

 زەرتتەۋشىلەر تاجىريبەگە قاتىناسقاندارعا ءبىر جولى 4 ساعات وتىرىپ قىزمەت ىستەۋدى تالاپ ەتكەن، ٵرى ءۇش رەت سىناق جاساعان. ءبىرىنشى رەتكى سىناقتا، تاجىريبەگە قاتىناسقاندار باستان – اياق قوزعالماي وتىرىپ قىزمەت ىستەگەن، تەك دارەتكە بارعاندا عانا وتىرعان ورنىنان تۇرعان؛ ەكىنشى رەتكى سىناقتا، ولار 30 مينۋتتا ورىندارىنان ءبىر رەت تۇرىپ، جۇگىرۋ ماشيناسىنىڭ ۇستىندە 2 مينۋت جۇرگەن؛ ءۇشىنشى رەتكى سىناقتا، ولار ەكى ساعات ورىندىقتا وتىرىپ، ونان جۇگىرۋ ماشيناسىنىڭ ۇستىندە 8 مينۋت جۇرگەن. ٵر جولعى سىناقتا، قاتىناسۋشىلارعا ۋلترا دىبىس تولقىنى ارقىلى مي قان اينالىسى تەكسەرۋىن جۇرگىزگەن. ناتيجەدەن قاراعاندا، ءۇش جولعى سىناقتا، بارلىق تاجىريبەگە قاتىناسقانداردىڭ مي قان اينالىسى تومەندەگەن. دەسە دە، جاياۋ ءجۇرۋ قان اينالىسىنىڭ قالپىنا كەلۋىنە پايدالى بولعان. ەڭ جاقسى ناتيجە ٵر 30 مينۋتتا 2 مينۋت ارەكەت جاساۋ كەرەك.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى
وقىرمان نازارىنا
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار