بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    

حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

كاليفورنيا شتاتىنداعى شاراپحانادا وق شىعارۋ ۋاقيعاسى تۋىلىپ، از دەگەندە 13 ادام قازا بولدى

2018.11.09 16:19     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 حالىق تورابى، 11 – ايدىڭ 9 – كۇنى، بەيجيڭ. ا ق ش – نىڭ كاليفورنيا شتاتىنىڭ وڭتۇستىك بولەگىندەگى ۆەنتۋرا اۋدانىنىڭ ساقشى جاعىنىڭ 1 1 – ايدىڭ 8 – كۇنى تاڭعا جاقىنعى حابارىنا قاراعاندا، 11 – ايدىڭ 7 – كۇنى اتالعان اۋداندا وق شىعارۋ ۋاقيعاسى تۋىلىپ، از دەگەندە وق شىعارۋشى مەن ءبىر ساقشىنى قامتىعان 13 ادام قازا بولعان.

 ساقشى جاق بىلاي دەدى: وق شىعارۋ ۋاقيعاسى جەرگىلىكتى ۋاقىت 11 – ايدىڭ 7 –كۇنى كەشكى ساعات 11دەن 20 مينۋت مولشەرىندە تۋىلعان، مىلتىق كوتەرگەن بىرەۋ اتالعان اۋدانداعى ءبىر شاراپحاناعا باسىپ كىرىپ، تۇتىندەتكىش بومبى لاقتىرعان، سونىمەن بىرگە ادامدارعا وق جاۋدىرعان. سوندا بولعانداردىڭ ايتۋىنشا، سول كەزدە شاراپحانادا جۇزدەگەن ادام بار ەكەن.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى
وقىرمان نازارىنا
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار