بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    

حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

4 – ايدىڭ 20 – كۇنى 500دەن استام ورىن ۇرىمجىگە بارىپ ناق مايداندا قىزمەتكەر قابىلدايدى

2019.04.15 16:08     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 حالىق تورابى، 4 – ايدىڭ 15 – كۇنى، بەيجيڭ. ءتىلشىنىڭ 4 – ايدىڭ 13 – كۇنى شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق ادام كۇش بايلىعى بازارىنان ۇعىسۋىنشا، شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايونى 6 – كەزەكتى ۇلكەن – ورتا قالالاردىڭ بىرلەسىپ جوعارى مەكتەپ بىتىرەتىن ستۋدەنتتەردەن كوكتەمگى قىزمەتكەر قابىلداۋ ارناۋلى قيمىلىن بۇكىل ەلىمىزبەن بىرگە ۇيىمداستىرعان. 4 – ايدىڭ 20 – كۇنى تۇستەن بۇرىن، شينجياڭ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ دەنە تاربيە سارايىندا (ءۇرىمجى قالاسى جەڭىس جولى 666 – ءنومىرلى اۋلا) ناق مايدان قىزمەتكەر قابىلداۋ جينالىسىن وتكىزىپ، جوعارى مەكتەپ بىتىرگەن ستۋدەنتتەر ءۇشىن كاسىپتەنۋدى اقىلداسۋ قىزمەت وتەۋ تەكشەسىن ازىرلەيدى.

 سول كۇنى ناق مايداندا 200 ورىن ازىرلەنىپ، ىشكى ولكەلەردەگى قالالارداعى، سونداي – اق، شينجياڭنىڭ ىشىندەگى كاسىپورىن – ءىسورىندارىنىڭ 4000 قىزمەت ورنىن ازىرلەيدى، جوسپارداعى قابىلدايتىن قىزمەتكەر 10 مىڭعا تايايدى.

 ۇعىسۋعا قاراعاندا، جالپى كوكتەمگى قىزمەتكەر قابىلداۋ قيمىلى 6- ايدىڭ باسىنا دەيىن ۇزارتىلاتىن بولىپ، بۇرىن وقۋ بىتىرگەن ستۋدەنتتەردىڭ دە قاتىناسۋىنا بولادى، ناق مايداندا قىزمەتكەر قابىلداۋ جينالىسىنا قاتىناسۋدان سىرت، جۇڭگو مەملەكەتتىك دارىندىلار تورابىنا (www.newjobs.com.cn) نەمەسە جۇڭگو شينجياڭ دارىندىلار تورابىنا(http://www.xjrc365.com/)، شينجياڭ الەۋمەتتىك كاسىپتەنۋگە قىزمەت وتەۋ تورابىىنا (http://www.xjggjy.com/)شىعىپ تور باس بەتىندەگى قيمىل ٵدىرىسىن باسىپ كىرۋ ارقىلى بۇكىل ەلىمىزدىڭ جەر – جەرىندەگى قىزمەتكەر قابىلداۋ ينفورماتسياسىن كورىپ، توراپتا قىزمەت ىزدەۋىنە بولادى.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى
وقىرمان نازارىنا
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار