بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    

حالىق تورابى>>شينجياڭ حابارلارى

شينجياڭدا (بيڭتۋاندى قامتىعان) جاڭادان ارتقان جاڭا تيپتى ايدارشا ۆيرۋس وكپە قابىنۋ ىندەتىنە شالدىققاندار سانى 4 ادام بولدى

2020.02.14 18:10     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 حالىق تورابى، 2 – ايدىڭ 14 – كۇنى، بەيجيڭ. شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق دەنساۋلىق ساقتاۋ، سالاماتتىق كوميتەتىنىڭ ەڭ جاڭا حابارلاندىرۋىنا قاراعاندا، 2 – ايدىڭ 12 – كۇنى ساعات 0 دەن 24كە دەيىن، شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايونى (شينجياڭ ءوندىرىس – قۇرىلىس بيڭتۋانىن قامتيدى) جاڭادان ارتقان جاڭا تيپتى ايدارشا ۆيرۋس وكپە قابىنۋ ىندەتىنە شالدىققاندار سانى 4 ادام بولعاندىعىن جاريالاعان. مۇندا ءۇرىمجى قالاسىنان ءبىر ادام، ىلە وبلىسىنان ەكى ادام، بيڭتۋان 4 – ديۆيزياسىنان ٴبىر ادام.


 قازا بولعان 1 ادام، ەر، 80 جاستا، بيڭتۋان 8 – ديۆيزياسى شىحىزى قالاسىنىڭ ادامى، جاڭا تيپتى ايدارشا ۆيرۋس وكپە قابىنۋ ىندەتى، جۇرەك السىرەۋ قاتارلى نەگىزدىك اۋرۋلار شۇعىل اسقىنعاندىقتان، قۇتقارۋ ٴونىم بەرمەي 2 – ايدىڭ 12 - كۇنى تاڭ سارىدە قازا بولدى.


 2– ايدىڭ 12 – كۇنى ساعات 24كە دەيىن، شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايونىندا (شينجياڭ ءوندىرىس – قۇرىلىس بيڭتۋانىن قامتيدى) جاڭا تيپتى ايدارشا ۆيرۋس وكپە قابىنۋ ىندەتىنە شالدىققاندار سانى 63 ادام بولعان، مۇنىڭ ىشىندە، شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايونىنان 44 ادام، شينجياڭ ءوندىرىس – قۇرىلىس بيڭتۋانىنان 19 ادام بار. ىندەتكە شالدىققانداردىڭ ىشىندە، ءۇرىمجى قالاسىندا 21 ادام، ىلە وبلىسىندا 14 ادام، تۇرپان قالاسىندا 1 ادام، اقسۋ ايماعىندا 1 ادام، سانجى وبلىسىندا 4 ادام، بايىنعولين وبلىسىندا 3 ادام، بيڭتۋان 7- ديۆيزياسىندا 1 ادام، بيڭتۋان 8 – ديۆيزياسى شىحىزى قالاسىندا 2 ادام، بيڭتۋان 9- ديۆيزياسىندا 4 ادام، بيڭتۋان 6- ديۆيزياسى ۋجياچۇي قالاسىندا 1 ادام، بيڭتۋان 12- ديۆيزياسىندا 1 ادام، بيڭتۋان 4- ديۆيزياسىندا 10 ادام بار. قازىر ناۋقاس جاعدايى اۋىر 10 ادام، ناۋقاس جاعدايى ەرەكشە قاتەرلى 4 ادام، قازا بولعان 1 ادام. جازىلىپ ەمحانادان شىققان 3 ادام. مۇندا ءۇرىمجى قالاسىنان 2 ادام، تۇرپان قالاسىنان 1 ادام.


 قازىر 4479 ادام مەديتسينالىق باقىلاۋدى قابىلداۋدا.


 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى


جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى
وقىرمان نازارىنا
نازار سالا كەتەرسىز
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار