بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    

حالىق تورابى>>ەكونوميكا

ا ق ش – تىڭ ۇسىنىس ەتۋىمەن

ساۋدا مينيسترلىگى مينيسترىنىڭ ورىنباسارى ۋاڭ شوۋۋىن ۇيىرمە باستاپ، ا ق ش – قا بارىپ، جۇڭگو – ا ق ش ساۋدا – ەكونوميكا ماسەلەلەرى جونىندە مينيستردىڭ ورىنباسارى دارەجەلىلەر ارا كەڭەس وتكىزەدى

2018.08.17 14:14     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 شينحۋا اگەنتتىگى، 16 – تامىز، بەيجيڭ. ساۋدا مينيسترلىگىنىڭ 16 – تامىزدا حابارلاۋىنشا، ا ق ش جاقتىڭ ۇسىنىس ەتۋىمەن، ساۋدا مينيسترلىگىنىڭ مينيسترىنىڭ ورىنباسارى ءارى حالىقارالىق ساۋدا كەلىسسوزدەرى ۋاكىلىنىڭ ورىنباسارى ۋاڭ شوۋۋىن تامىزدىڭ سوڭىندا ۇيىرمە باستاپ، ا ق ش - قا بارىپ، ا ق ش قازىنا مينيسترلىگى مينيسترىنىڭ ورىنباسارى مالپاس باستاعان ا ق ش جاقتىڭ ۋاكىلدەر ۇيىرمەسىمەن، ەكى جاق ءوزدى – ءوزى نازار اۋدارىپ وتىرعان جۇڭگو ا ق ش اراسىنداعى ساۋدا – ەكونوميكا ماسەلەلەرى جونىندە كەڭەس وتكىزەدى.


 جۇڭگو جاق سىڭار جاقتىلى قارىم – قاتىناس پەن ساۋدالىق قورعانىمپازدىققا قارسى تۇرىپ، ءارقانداي سىڭار جاقتىلى ساۋدالىق شەكتەمە شارالارىن قابىلدامايتىنىن قايتالاي باسا دارىپتەدى. جۇڭگو جاق تەرەزسى تەڭ تۇرعىدا، سەنىمدىلىكتى نەگىز ەتۋ شارتىندا كەڭەسەدى جانە پىكىرلەسەدى.


 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى
وقىرمان نازارىنا
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار