بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    

حالىق تورابى>>ەكونوميكا

ورتالىق بانكە حالىق اقشاسى سىندىرىلىمىنىڭ 7 يۋاندىق شەكتەن وتۋىنە جاۋاپ قايتاردى

«ءوسۋى دە، تومەندەۋى دە قالىپتى جاعداي»

2019.08.06 16:11     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 «حالىق گازەتى»، 8 - ايدىڭ 5 – كۇنى، بەيجيڭ (ءتىلشى شۇي پەييۇي). 8 - ايدىڭ 5 - كۇنى حالىق اقشاسىنىڭ امەريكا دوللارىنا سىندىرىلىمى ازىراق كەمىپ، 7 يۋاندىق شەكتەن ءوتتى. بۇل جونىنەن جۇڭگو حالىق بانكەسىنىڭ قاتىستى جاۋاپتىسى مىنانى ءبىلدىردى: حالىق اقشاسىنىڭ سىندىرىلىمى ۇيلەسىمدى بارابار دەڭگەيدە نەگىزىنەن ورنىقتىلىقتى ساقتاي الادى.

 حالىق اقشاسىنىڭ سىندىرىلىمى نە ءۇشىن 7 يۋاندىق شەكتەن ءوتتى

 وسى جاۋاپتى مىنانى ءبىلدىردى: سىڭار جاقتىلىق جانە ساۋدا قورعانىمپازدىعى شاراسىنىڭ، سونداي – اق جۇڭگونىڭ كەدەن باجىسىن ۇستەمەلەپ الۋ مەجەسى سياقتىلاردىڭ ىقپالىنان حالىق اقشاسىنىڭ سىندىرىلىمى بۇگىنگى كۇندە 7 يۋاندىق شەكتەن ءوتتى، ءبىراق حالىق اقشاسى شارباقتاعى اقشا رەتىندە ۇزدىكسىز ورنىعۋ جانە نىعايۋ اۋقىمىن جالعاستىرادى، بۇل − بازاردىڭ قامداۋ – قاجەتسىنۋىنىڭ جانە حالىقارالىق پەرەۆود بازارىنىڭ تولقۋىنىڭ بەينەسى. جۇڭگونىڭ اتقارىپ وتىرعانى − بازاردىڭ قامداۋ - قاجەتسىنۋىن نەگىز ەتكەن، شارباقتاعى اقشادان پايدالانىپ رەتتەۋ جۇرگىزەتىن، باسقارىلاتىن تولقىمالى سىندىرىلىم ءتۇزىمى. بازارداعى قامداۋ مەن قاجەتسىنۋ سىندىرىلىمنىڭ قالىپتاسۋىندا شەشۋشى رول اتقارادى، حالىق اقشاسى سىندىرىلىمىنىڭ تولقۋىن وسى مەحانيزم بەلگىلەيدى، بۇل − تولقىمالى سىندىرىلىم ءتۇزىمىنىڭ بولۋعا ءتيىستى ءمانى. دۇنيە جۇزىلىك بازار تۇرعىسىنان قاراعاندا، اقشا اراسىنداعى سالىستىرمالى باعا رەتىندەگى سىندىرىلىمنىڭ تولقۋى دا قالىپتى جاعداي، تولقۋ بولعاندا عانا باعا مەحانيزمى بايلىقتى ورنالاستىرۋ جانە وزدىگىنەن رەتتەۋ رولىن ساۋلەلەندىرە الادى. «حالىق اقشاسىنىڭ سىندىرىلىمى 7 يۋاندىق شەكتەن ءوتتى، مۇنداعى <7> سۋ قويماسىنىڭ سۋ دەڭگەيىنە ۇقسايدى، سۋ مول كەزىندە بيىگىرەك بولادى، سۋ تارتىلعان كەزدە قايتا تۇسەدى، كەيدە كوتەرىلىپ، كەيدە تومەندەيدى، بارلىعى قالىپتى جاعداي».

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى
وقىرمان نازارىنا
نازار سالا كەتەرسىز
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار