بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>حالىقارالىق حابارلار

ەۆروپا مەن ا ق ش-نداعى كوپ جەردە اياز ءجۇزىپ قالىڭ قار جاۋىپ قاتىناسقا ىقپال جاسادى

2012.12.12 08:42  

    كەلۋ قاينارى: ورتالىق تەلەۆيزيا تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت