بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار

حالىق تورابى>>حالىقارالىق حابارلار

بانگلادەشتە تۋىلعان عيمارات قۇلاۋ شىرعالاڭىندا قازا بولعانداردىڭ سانى 194 ادامعا جەتتى

2013.04.26 14:37     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 جۇڭگو اقپارات اگەنتتىگىنىڭ 25-ناۋرىزدا بىيجيڭنەن بەرگەن حابارى. بانگلادەش ساقشى جاعىنىڭ 25-ساۋىردە تۇراقتاندىرۋىنشا، اتالعان ەلدىڭ استاناسى داكانىڭ قالا ماڭىنداعى ساۋار قالاشىعىندا 24-ساۋىردە تۋىلعان عيمارات قۇلاۋ شىرعالاڭىندا قازا بولعانداردىڭ سانى 194 ادامعا جەتكەن، مۇنان سىرت، 1600دەن استام ادام جارالانعان. حابارعا قاراعاندا، بۇل بانگلادەشتە تاريحتان بەرى تۋىلعان ەڭ اۋىر عيمارات قۇلاۋ شىرعالاڭى ەكەن.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

 http://world.people.com.cn/n/2013/0426/c1002-21285158.html
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى
وقىرمان نازارىنا
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.