بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار

حالىق تورابى>>حالىقارالىق حابارلار

زاڭسىز التىن قازۋ ىسىنە شاتىلعان 124 جۇڭگولىقتى گانانىڭ زاڭ اتقارۋ تاراۋلارى ۇستاعان

2013.06.06 15:57     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 ءتىلشىمىز جاڭ جيانبو 5-ماۋسىمدا يوحاننەسبۋرگتەن حابارلايدى. اككرادان الىنعان حابار: گانا ۇكىمەتى شەتەل ازاماتتارىنىڭ گانادا زاڭسىز التىن قازۋ ارەكەتىنە سوققى بەرۋ قيملىن ورىستەتۋدە، جۇڭگونىڭ گانادا تۇراتىن ەلشىلىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، قازىرگە دەيىن زاڭسىز التىن قازۋ ىسىنە شاتىلعان 124 جۇڭگو ازاماتى ۇستالعان، كورۋگە بارعان قىزمەتكەرلەردىڭ ايتۋىنشا ولاردىڭ دەنساۋلىعى جاقسى ەكەن. ەلشىلىك قىزمەتكەرىنىڭ گازەتىمىز تىلشىسىنە ايتۋىنشا، ەلشىلىك گانا جاقپەن كوپ رەت حابارلاسىپ، گانا جاقتىڭ ۇستالعان جۇڭگولىقتارعا وڭ كوزبەن قاراۋىن، زاڭ اتقارۋ بارىسىندا مەيىرىمدى بولۋىن ءارى شەكارادان شىعۋىنا ماقۇل بولعان جۇڭگولىق ازاماتتارعا قولايلىلىق جاراتىپ بەرۋىن تالاپ ەتكەن.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

 http://world.people.com.cn/n/2013/0605/c1002-21751264.html
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى
وقىرمان نازارىنا
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.